GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI

Bölüm Başkanının Mesajı

Kıymetli Öğrenciler,

Çağımız bilgi ve enformasyon, daha doğru bir deyişle bilgi ve enformasyon üretme çağıdır. Nasıl ki bir önceki yüzyıl endüstriyel ürünlerin üretilmesi, dağıtılması ve pazarlanması çağı idiyse, içinde bulunduğumuz yüzyıl da bilgi ve enformasyonun üretilmesi, dağıtılması ve pazarlanması çağıdır. Pazar çeşitlenmiştir. Çeşitlenmiş bu pazarda ülke genelinde mevcut şirketler mobil, dijital teknoloji alanlarında kendilerini göstermek durumundadır. Kısaca teknoloji üretmek şirketlerin görevi, know-how üretecek geliştirecek olanlar da üniversitelerdir.

Sektörler ya da modern örgütlenmeler; kurumlar ve kuruluşlar ve bunların içinde yer alan bireyler ve onların eylemleri birbirinden kopuk yapılar olarak hayatlarını sürdüremezler. Hem kuruluşlar hem de kişiler, aralarında karşılıklı iletişim ve etkileşim süreçlerine ihtiyaç duyarlar. Bilgiyi ve enformasyonu üretenler ve tüketenler başta olmak üzere, bilginin bilgi; enformasyonun da enformasyon olduğuna karar verenler, kamuoyları, imaj yapımcıları ve reklam sektörlerinin ortak arzusu bilgiyi üretme ve bilgilendirme; enformasyonu üretme ve enforme etme; imajı tasarlama ve satma yönündedir. Başta medya kuruluşları olmak üzere, iletişime dair sektörler, bilgilendirme, enforme etme, tanıtma, imaj oluşturma/tasarlama ile olayları ve faaliyetleri, görünür, bilinir, işitir hale getirme işlevlerini yerine getirir. İletişim sürecinde bilgi ve enformasyonu üreten kişi/ler ya da kuruluşlar hangi içeriğin “ne zaman”, “nerede”, “nasıl” paylaşılacağını, hedef kitlelere nasıl ulaştırılacağını tayin ederler ve süreci yönetirler. Söz konusu iletişim süreçlerinin evrensel öğretiminde dünyada ve ülkemizde iletişim fakülteleri sayısal olarak artış gösterirken, sektörel alanlar da artış gösterdi ve çeşitlendi; ulusal ve uluslararası anlamda yayın yapan kuruluşlara yerelde yayın yapan kuruluşlar eklendi. Sektörde çalışacak nitelikli eleman ihtiyacı kendini hep hissettirdi.

Süreçte iletişim fakülteleri nitelikli eleman yetiştirme yanında, kurum kültürlerinin oluşmasına, halkın, doğru ve doğrudan bilgilendirilmesine, düşünce ve fikir özgürlüğüne; demokrasinin yaygınlaşmasına, hakların bireyler tarafından bilinip öğrenilmesine ciddi katkılar sunmuş, sunmaya da devam edecektir. Profesyonel ve etik kurallara göre hareket eden nesiller yetiştirmek, medya dünyasındaki değişimlere göre, dijital ve mobil dünyanın teknolojilerine uygun teknoloji, bilgi donanım, enformasyon üretiminde kaynakları çeşitlendirmek HKÜ İletişim Fakültesi’nin orta ve uzun dönemdeki hedefidir. Sadece öğretim aşamasında değil, araştırma alanlarında da medya analizleri gerçekleştirmek, okur-izler kitlelerin duygu ve düşüncelerinden haberdar olmak, temel iletişim ve medya öğretileri yanında, sahadan elde edilecek “uygulamalı” çalışmalara yer vermek ve bu çalışmalardan normatif değerler elde etmek, “yeni medya” konusunda akademik ve profesyonel dünyayı birleştirmek ve en önemlisi de genç kuşakların liderlik özelliklerini ve karar alma yeteneklerini geliştirmeye çalışmak HKÜ, İletişim Fakültesi’nin en temel amaç, misyon ve gelecek hedefidir.

 

Prof. Dr. G. Rengin KÜÇÜKERDOĞAN