Doktora | Görsel İletişim Tasarımı | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI

Doktora

Program Hakkında
Programın Amacı  : Program; farklı disiplinlerden bakış açılarının oluşmasına zemin hazırlamak, kültürel sorunların çözümüne yönelik çalışmalara olanak sağlamak ve bu konudaki ihtiyacı karşılamak, medya ve iletişim konularında derinlemesine incelemelere katkı sağlamak amacıyla bir eğitim planı yürütmektedir.
 Kuruluş  : Program 2019-2020 eğitim-öğretim yılında kurulmuştur.
Eğitim Dili : Türkçe
Kontenjan : Her başvuru döneminde ilgili anabilim dalı tarafından belirlenmektedir.
Başvuru Koşulları :

Programa başvuracak öğrencilerin iletişim alanı ile ilgili herhangi bir yüksek lisans programından mezun olmaları gerekmektedir. Öğrencilerin farklı disiplinlerden gelmesi durumunda, “Bilimsel Hazırlık Programı” uygulanacaktır.

  • ALES’ten (EA/Sözel ağırlık puan türünden son beş yıl içinde) en az 55 puan almış olmak.
  • Yabancı uyruklu öğrenciler TÖMER’den başarılı olmak zorundadır.
  • YÖKDİL veya YDS’den en az 55 puan almış olmak (son beş yıl içinde) veya Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı’nca kabul edilen sınavlardan eş değer puan aldığını belgelemek.
  • Yüksek Lisans öğrenimlerini yurt dışında yapmış olan adayların YÖK’ten denklik belgesi almaları zorunludur.
Süre : Doktora programının süresi kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup, program en çok on iki yarıyılda tamamlanır.
Mezuniyet Koşulları : Programın eğitim süresi 8 yarıyıldır. Öğrencilerin en çok 12 dönemde mezun olmaları gerekir. Program toplam 21 yerel kredi, 7 ders (2 zorunlu, 5 seçmeli), bir seminer dersi, doktora yeterlilik sınavı ve tez çalışmasından oluşur. Öğrenciler derslerini bitirdikten sonra, üçüncü yarıyılda 30 AKTS’lik doktora yeterlilik sınavını başarıyla vermek zorundadır. Doktora yeterlilik sınavını başarılı bir şekilde tamamlayan öğrenciler, daha sonra dört yarıyıl sürecek olan doktora tez çalışmasında (120 AKTS) başarılı olmalıdırlar. Programın toplam AKTS kredisi 240’dır. Doktora Tezini başarı ile tamamlayan öğrenciler, asgari yayın yapma şartını da sağlamak koşulu ile Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla Programdan mezun olma hakkını kazanırlar.
Ölçme ve Değerlendirme : Her ders için kullanılan ölçme ve değerlendirme yöntemleri, derslerin bilgi paketinde tanımlanmıştır. Sınavlar ve başarı notları ile ilgili olarak Hasan Kalyoncu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.
Kazanılan Derece : Programı başarıyla tamamlayan mezunlara “İletişim Çalışmaları” alanında doktora PhD (Doctor of Philosophy) diploması verilir.
Üst Kademeye Geçiş : Doktora programını başarı ile tamamlayan mezunlar, uzmanlık alanlarıyla ilgili olarak yurt içinde ya da yurt dışında yüksek öğretim kurumlarına post doktora ve akademik bir pozisyon için başvurabilir.
İletişim : Dr. Öğr. Üyesi Atiye GÜNER (Anabilim Dalı Başkanı)  e-posta: atiye.guner@hku.edu.tr

 

Akademik Kadro
Prof. Dr. G. Rengin KÜÇÜKERDOĞAN
Prof. Dr. Bülent Bahri KÜÇÜKERDOĞAN
Prof. Dr. Ayhan ERDEM
Dr. Öğretim Üyesi Atiye GÜNER (Anabilim Dalı Başkanı)
Dr. Öğretim Üyesi Deniz TELEK
Dr. Öğretim Üyesi Batu DURU
Dr. Öğretim Üyesi  M. Fatih EMİNOĞLU
Dr. Öğretim Üyesi  Bilge KALKAVAN
Dr. Öğretim Üyesi  Buket AKDEMİR DİLEK
Öğretim Planı
BİRİNCİ YARIYIL KREDİ AKTS
Araştırma Yöntemleri (Zorunlu) 3 10
Seminer 0 5
Seçmeli Ders 3 5
Seçmeli Ders 3 5
Seçmeli Ders 3 5
İKİNCİ YARIYIL KREDİ AKTS
Medya ve Kültürel Çalışmalar (Zorunlu) 5 20
Seçmeli Ders 3 5
Seçmeli Ders 3 5
Seçmeli Ders 3 6
ÜÇÜNCÜ YARIYIL KREDİ AKTS
Yeterlik Sınavı 0 30
DÖRDÜNCÜ YARIYIL KREDİ AKTS
Tez Önerisi 0 30
BEŞİNCİ YARIYIL KREDİ AKTS
Tez İzleme – 1 0 30
ALTINCI YARIYIL KREDİ AKTS
Tez İzleme – 2 0 30
YEDİNCİ YARIYIL KREDİ AKTS
Tez İzleme – 3 0 30
SEKİZİNCİ YARIYIL KREDİ AKTS
Tez Savunma 0 30
TOPLAM 23 KREDİ 240 AKTS
Dersler
ZORUNLU DERSLER
Ders Kodu Ders Adı T+U Kredi AKTS
MKC601 Araştırma Yöntemleri 3+0 3 10
MKC602 Medya ve Kültürel Çalışmalar 4+2 5 20
MKC603 Seminer 0 0 5
MKC641 Yeterlik Sınavı 0 0 30
MKC642 Tez Önerisi 0 0 30
MKC643 Tez İzleme – 1 0 0 30
MKC644 Tez İzleme – 2 0 0 30
MKC643 Tez İzleme – 3 0 0 30
MKC644 Tez Savunma 0 0 30
SEÇMELİ DERSLER
MKC610 Medya ve Kültür Endüstrisi 3+0  3 5
MKC611 Medya-Kültür-Siyaset İlişkisi 3+0  3 5
MKC612 Sinemada Toplumsal Cinsiyet 3+0  3 5
MKC613 Film Felsefesi 3+0  3 5
MKC614 Sözlü Kültür Çalışmaları 3+0  3 5
MKC615 Kamuoyu Oluşturmada Görsel İmgeler 3+0  3 5
MKC616 Dijital İletişim ve Medya 3+0  3 5
MKC617 Eleştirel Film Çözümlemeleri 3+0  3 5
MKC618 Popüler Kültür ve Sinema 3+0  3 5
MKC619 Yeni Medyada Etik 3+0  3 5
MKC620 Yeni Medyanın Ekonomi Politiği 3+0  3 5
MKC621 Alternatif Medya ve Toplum 3+0  3 5
MKC622 Yavaş Gazetecilik ve Türkiye’de Medyanın Yapısı 3+0  3 5
MKC623 Klasik Anlatı Sineması ve Hollywood 3+0  3 5
MKC624 Sinema ve Din 3+0  3 5
MKC625 Auteur Kuramı ve İleri Film Analizi 3+0  3 5
MKC626 Veri Yönetimi 3+0  3 5
MKC627 Dijital İçerik Yönetimi ve Dijital Pazarlama 3+0  3 5
MKC628 Sosyal CRM (Yapay Zeka Pazarlama Otomasyonunda Müşteri İlişkileri Yönetimi) 3+0  3 5
MKC629 Yeni Medyada Stratejik İletişim Yönetimi 3+0  3 5
MKC630 Sağlık Turizmi ve Kültürel İletişimi 3+0  3 5
MKC631 Multi Disipliner İletişim 3+0  3 5
MKC632 Sosyal Medyada Kriz Yönetimi 3+0  3 5
MKC633 Reklam Göstergebilimi ve Kültürel Çözümlemeler 3+0  3 5
MKC634 İletişim Metinlerinde Kültürlerarasılık 3+0  3 5
MKC635 Marka, Kimlik ve Kültür 3+0  3 5
MKC636 Küreselleşme ve Medya 3+0  3 5
MKC637 İletişim ve Kültür Politikaları 3+0  3 5
MKC638 Tüketici Davranışı 3+0  3 5
MKC639 İletişim ve Liderlik 3+0  3 5
MKC640 İletişim Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri 3+0  3 5
MKC651 Siyasal İletişim ve Lider İmgeleri 3+0  3 5
MKC652 Oyun Çalışmaları ve Kültür 3+0  3 5
Ders İçerikleri
MKC601 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ (T/3-U/0-K/3) AKTS: 10
Dersin kapsamında; felsefe ve bilim, ontoloji ve epistemoloji, bilimsel araştırmanın aşamaları, etik, araştırma konusunun seçilmesi, araştırma konusunun daraltılması ve araştırma probleminin oluşturulması, hipotezlerin belirlenmesi, nicel ve nitel araştırmalar, araştırmanın kapsamının ve sınırlılıklarının belirlenmesi, bilimsel rapor hazırlanması ve bilimsel araştırma örnekleri gibi konular yer almaktadır.
MKC602 MEDYA VE KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR (T/4-U/2-K/5) AKTS:20
İletişim ve özel olarak kültür ile ilgili çalışmalar, insan ve toplum bilimlerinin konu, araç ve yöntemlerinden faydalanmayı amaç edinen disiplinlerarası bir sahadır. Geniş anlamıyla kültürü kendisine araştırma nesnesi edinmiş bu modern disiplin öğrenciye edebiyat, sinema, folklor, tarih, antropoloji, sosyoloji gibi alanlarda ve bunların kesişiminde düşünme ve araştırma imkanı verir. Medya ve Kültürel Çalışmalar I dersi, bu doğrultuda, çoğul, farklı perspektifleri anlamayı amaç edinen, insan ve toplum bilimleri disiplinlerinin çeşitliliği içinde, iletişimin ve kültürün geleneksel, güncel her türlü görünümünü araştırmayı hedefleyen temel bir derstir.
MKC603 SEMİNER (T/0-U/0-K/0) AKTS: 5
Akademik çalışma konusu belirleme, çalışmanın sorusu ve eksenini oluşturma, uygun kaynak tarama, araştırma yöntemi ve yazım biçimleri ile akademik çalışmanın etkili sunumunu yapma.
MKC610 MEDYA ve KÜLTÜR ENDÜSTRİSİ (T/3-U/0-K/3) AKTS: 5
Medya Endüstrisi günümüzde dijital teknoloji alanında yaşanan gelişmeler ile birlikte erişim ve içerik gücü bakımından büyük bir değişim ve gelişme kaydetmiştir. Özellikle erişimin kişiye özgü iletim bakımından boyut kazanması, reklamcılık uygulamalarını da değiştirmiştir. Piyasa düzeni içinde medyanın en önemli ekonomik gelir alanını oluşturan reklam endüstrisi de aynı şekilde küresel nitelikte büyüyerek gelişmiştir. Ders ile medya endüstrisinde yaşanan teknolojik gelişmelere koşut, yönetim ve uygulama anlamında yaşanan değişimler ele alınacak, reklamcılığın bu yeni gelişmeler karşısındaki değişimi analiz edilecektir. Medya ve reklam endüstrisinin işleyişi, piyasa sistemine etkileri ele alınacaktır.
MKC611 MEDYA-KÜLTÜR-SİYASET İLİŞKİSİ (T/3-U/0-K/3) AKTS: 5
Bu ders kapsamında toplumsal ve siyasal hareketliliğin katalizörü medyanın, kültür ve siyaseti etkileme gücü ile bu değişkenlerce biçimlendirilmesi ele alınacaktır. Bu çerçevede, ideoloji ve kültür, ideoloji ve kitle iletişim araçları, medya ve küresel kültür konuları ele alınacak; medya, kültür ve siyaset ilişkisinin bugünkü biçimi ile bu yeni biçimin getirdiği sorular, bu sorulara verilen farklı yanıtlar üzerinde durulacaktır. Siyasal ve kültürel dönüşümlerin toplumsal alandaki yansımaları iletişim bilimlerinin eleştirel bakış açısıyla, ekonomik ve sosyolojik ilişki göz ardı edilmeksizin tartışılacaktır. Okuyucunun/izleyicinin müşteriye, yurttaşın seçmene dönüştürülmesi, tarihsellik bağlamında ulusal/uluslararası tartışmalar ve örnekler bağlamında analiz edilecektir.
MKC612 SİNEMADA TOPLUMSAL CİNSİYET (T/3-U/0-K/3) AKTS: 5
Bu ders toplumsal cinsiyete bir bilgi kategorisi olarak yaklaşarak toplumsal cinsiyetin sinema tarafından nasıl “inşa” edildiğini anlamayı amaçlamaktadır.
MKC613 FİLM FELSEFESİ (T/3-U/0-K/3) AKTS: 5
Bu dersin temel amacı film felsefesi alanında yazma ve düşünce becerilerini kazandırmaktır. Ders, sahne ve sekansların kendi içinde barındırdığı detaylarla bütünsel anlama sağladığı katkıyı; film yapımının özellikleriyle filme içkin temaların ve stillerin saptanmasını; film kültürü üzerine tartışma ve yazma biçimlerini kavrayacak biçimde ele alır ve bu bakış ve anlayışı inşa eder. Bu ders sinemayı, işbirliği ile yaratılan bir sanat yapıtı, teknik birer işçilik örneği, sosyokültürel ve ideolojik bir üretim ve küresel medya alanının bir ürünü olarak tanınmasını ve ele alınmasını sağlayacak araçları edindirerek, bu bağlamlarıyla analiz edip değerlendirebilecek şekilde tasarlanmıştır.
MKC614 SÖZLÜ KÜLTÜR ÇALIŞMALARI (T/3-U/0-K/3) AKTS: 5
Bu dersin amacı, kültür ve temsilin eleştirel analizini yapmaktır. Bu ders toplumsal cinsiyet, etnik köken, azınlıklar, din ve sınıf temsili üzerine yoğunlaşmayı amaçlamaktadır.
MKC615 KAMUOYU OLUŞTURMADA GÖRSEL İMGELER (T/3-U/0-K/3) AKTS: 5
Bu ders kapsamında öğrencilerin kamuoyu oluşturmada görsel imgelerin teorik arka planını ve pratiklerini yansımalarını temel hatlarıyla öğrenmeleri amaçlanmaktadır.
MKC616 DİJİTAL İLETİŞİM ve YENİ MEDYA (T/3-U/0-K/3) AKTS: 5
Dijital iletişim ve yeni medya kavramları üzerinde çalışmak, güncel yaklaşımları yakalamak ve dijital iletişim yöntemlerini geleceğe taşıyacak anlayışı geliştirmek, iletişim alanında yeterli olabilmek bu dersin amacıdır. Yeni medyanın tanınması ve ayrıca bu yeni teknolojinin etkileri hakkında bir farkındalık geliştirmesi sağlamaktadır.
MKC617 ELEŞTİREL FİLM ÇÖZÜMLEMELERİ (T/3-U/0-K/3) AKTS: 5
Filmi, kültürel ve eleştirel analiz nesnesi olarak ele alacak olan ders film okuryazarlığının ileri tekniklerini işleyerek film çözümleme, film kuramı ve eleştirisine odaklanır. Filmleri içerik ve biçimleriyle analiz edebilmek ve değerlendirebilmek için çeşitli kavramsal, kuramsal ve analitik yaklaşımlara yer verilir. Böylece filmlerin sosyal ve kültürel etki ve etkileşimleriyle daha derinlikli olarak kavranması, değerlendirilmesi ve ifade edilmesi mümkün olacaktır. Öğrenciler dönem içinde seçecekleri 2 filmin eleştirel çözümlemesini yapacak ve böylece dersin akademik yazınsal uygulamasını da yapmış olacaklardır.
MKC618 POPÜLER KÜLTÜR ve SİNEMA (T/3-U/0-K/3) AKTS: 5
Ders popüler kültür ve tüketim kültürü, post modern kuramda kimlik, popüler sinema, sinemada popüler idoller, popüler sinemanın söylemleri ve türleri gibi başlıklarda popüler kültürün önemli bir parçası olan popüler sinemayı derinlemesine işleyecektir. Dersi alan öğrenciler popüler kültür ve sinema hakkında hem kuram hem de pratik bağlamında genel bir bakış açısı kazanacak ve böylece hayatımızı her yönden kuşatan popüler kültürün sinemaya etkisini de daha iyi kavrayacaklardır.
MKC619 YENİ MEDYADA ETİK (T/3-U/0-K/3) AKTS: 5
Yeni medya ve internetin sunduğu paylaşım olanakları medya etiği sorunsalını da bir kez daha karşımıza çıkarmıştır. Bu ders yeni medyada etik kavramını hem medya etiğinin yeni bir biçimi olarak irdeler hem de hukuki ve felsefi anlamda tartışır. Bu bağlamdaki güncel tartışmaları da gündeme getirerek öğrencide farkındalık kazandırır. Ders kapsamında ayrıca tarihsel ve güncel olaylar da medya etiği bağlamında irdelenecek ve öğrencilerden eleştirel yaklaşımlar istenecektir.
MKC620 YENİ MEDYANIN EKONOMİ POLİTİĞİ (T/3-U/0-K/3) AKTS: 5
Kamusal yapılar; kaymakamlık, valilik, belediye sarayları, okullar, sağlık yapıları, üniversite birimleri, kütüphaneler, müzeler vb. somut bir konu seçilerek iç mekan tasarımı yaptırılır. Kamusal yapı tanımı, çevre ilişkileri, tesisat sistemleri, iç donatım ögeleri, ışıklandırma, akustik, ışık, renk, işlev ve iletişim konularında kriterler belirlenerek öğrencilere yeni yorum ve tasarım uygulamaları yaptırılır.
 MİKC621 ALTERNATİF MEDYA ve TOPLUM (T/3-U/0-K/3) AKTS: 5
Bu dersin amacı, ana akım medyada seslerini duyuramayanların sesi olma iddiasındaki alternatif medyaların olanaklarının tanınması ve en çok alternatif medyada kendine yer bulabilen cinsiyet, ırk, kültürel ve dini farklılıklara saygılı hak haberciliğinin gerekliliklerini benimsenmesidir. Ders; katılımcı demokratik medya modeli, alternatif ve radikal medya kavramları, sivil toplumun gelişimi ve medyanın rolü, insan hakları ve medya, medyada nefret suçu ve yurttaş gazeteciliği gibi konuları kapsamaktadır.
 MKC622 YAVAŞ GAZETECİLİK ve TÜRKİYE’DE MEDYANIN YAPISI  (T/3-U/0-K/3) AKTS: 5
Bu dersin amacı; haberciliğe ve gazeteciliğe bakış açısının, kaliteli içerik üretimi açısından şekillendirilmesini isteyen bir anlayış olan yavaş gazeteciliğin ne olduğunun ayrıntılı bir şekilde anlatılması ve uygulama alanlarının gösterilmesinin yanında Türkiye’deki medya yapılanmasının analiz edilerek mevcut durumun eleştirel bir çerçevede değerlendirilmesidir. Dersin kapsamında; yavaş hareketi, medyanın ekonomi politiği ve gazetecilik, küreselleşme, hız ve yozlaşma, araştırmacı gazetecilik, yavaş gazetecilik ve yeni iletişim teknolojileri, medya endüstrisi ve yavaş gazetecilik, alternatif medya ve yavaş gazetecilik ile yavaş gazetecilik ve kültür endüstrisi gibi konular yer almaktadır.
MKC623 KLASİK ANLATI SİNEMASI ve HOLLYWOOD (T/3-U/0-K/3) AKTS: 5
Dersin amacı, 1920’lerden bu yana başta Avrupa olmak üzere tüm dünyaya klasik anlatı sinemasının en dikkat çekici örneklerini pazarlayan Hollywood’u, üretim biçimi, içerik tasarımı ve pazarlama yöntemleri bağlamında incelemek, bu filmler aracılığıyla seyirciye iletilen fikir ve değerlerin izini sürmektir. Ders kapsamında Hollywood sineması dönemlere ayrılarak incelenecek, söz konusu dönemin siyasi, ekonomik ve kültürel şartları araştırılarak, filmlerin seyirci ile kurduğu ilişki anlamlandırılmaya çalışılacaktır.
MKC624 SİNEMA ve DİN (T/3-U/0-K/3) AKTS: 5
Dersin amacı, çeşitli dini inanç ve öğretilerin sinema eserlerinde ne şekilde görünür kılındığını tespit etmektir. İslam, Hıristiyanlık, Musevilik, Budizm, Hinduizm, Şamanizm gibi yaygın dinsel görüşler ana hatları ile araştırılır, inançların sinemadaki olumlu / olumsuz sunumları örnek eserler üzerinden incelenir.
MKC625 AUTEUR KURAMI ve İLERİ FİLM ANALİZİ (T/3-U/0-K/3) AKTS: 5
Dersin amacı, farklı ülkelerden seçilmiş yönetmenlerin, eş temalar içeren yaratıcı anlatılarında kendi kültürlerini nasıl tanımladıkları üzerine analizler yapmak ve bu yolla benzer çatışmaların farklı kültürlerde nasıl çözüme ulaştırıldığını incelemektir. Seçilen yönetmenler ve eserleri auteur kuramına göre incelenir, filmlerde yer alan kültürel kodlar açımlanır ve birbirleri ile karşılaştırılır.
MKC626 VERİ YÖNETİMİ (T/3-U/0-K/3) AKTS: 5
Dijital cihazların kullanımının yaygınlaşmasıyla ile birlikte popülerleşen büyük veri kavramı, işlenebilir ve anlamsal birliktelik sağlayabilen, her an üretilen her türlü veriyi kapsamaktadır. ‘Online Davranış Analizi’ ile lokasyon, demografik, SES Grubu, satın alma davranışları, kişinin Web’te dolaşmasına, sosyal medya ve e-mail davranışlarına göre yerleştirilen çerezlerle yönetilebilmesidir. Veri Yönetimi: Etkin pazarlama programlarını hayata geçirmek için tüketici verilerini iyi işlemek, sağlam hedefleme taktikleri geliştirmektir. Veri madenciliği ise anlamlı bilgiler bulmak ve ilişki kurmaya yardımcı olmak için bilgisayar veri analizi yazılımı kullanarak veri çalışmayı içerir. Veri madenciliği iki faaliyet içerir: Müşteri segmentleri için profil oluşturulması ve geçmiş satın almalar üzerinden gelecekteki satın alma davranışlarını tahmin eden modellerin hazırlanmasıdır.
MKC627 DİJİTAL İÇERİK YÖNETİMİ ve DİJİTAL PAZARLAMA  (T/3-U/0-K/3) AKTS: 5
Sosyal medyada var olan içerik, kullanıcı tarafından oluşturulduğundan yaratıcılık önem kazanmaya başlamış ve katılım çağı doğmuştur. Medyanın içeriğini üreten ve medyayı izleyen arasındaki katı ayrım ortadan kalkmıştır. İnsanlar için innovatif olmak ve yeniliklerde başı çekmek önem kazandı. Gerçekler değil fikirler önem kazandı, objektif olmak değil içten olmak önemli hale geldi. İçerik, yaratılıp bir web sitesine yüklenen her şeyi ifade eden kapsamlı bir kavramdır: sözcükler, görseller, araçlar ve orada bulunan diğer şeyler. O zaman web sitenizdeki tüm sayfalar içeriktir: ana sayfa, hakkımızda, sık sorulan sorular, ürün bilgi sayfaları, vb. tüm sayfalar çalışmalarınızın bir parçası olarak yarattığınız her şeyi kapsar. Video, e-kitap, podcast, sosyal medya sayfanız, tweetleriniz, likendin sayfanız vb. içerik biçimleridir. Örneğin, dijital pazarlamanın ilgi çekici reklam araçlarından Viral Pazarlama; ağızdan ağıza yayılmanın elektronik ortamda gerçekleşen biçimidir. Tüketicilerin, elektronik ortamda birbirlerine iletmeleri için eğlendirici ve bilgi verici mesajların yaratılmasıdır.
MKC628 SOSYAL CRM ( YAPAY ZEKA PAZARLAMA OTOMASYONUNDA MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ) (T/3-U/0-K/3) AKTS: 5
Günümüzde yeni medyanın altında yeni bir kırılımda yaşanmıştır. Bu yeni oluşum ‘Sosyal Medya’ olarak adlandırıldı. Teknolojilerin ve uygulamaların insanların fikirlerini, algılarını, deneyimlerini, öngörülerini çevrimiçi olarak kendi sosyal sayfalarında paylaşılmasıdır (videolar, bloglar, müzikler, fotoğraflar ve haberler v.b). Firmaların eldeki müşterileri ve potansiyel müşterilerini iyi tahlil edip, yaşam boyu değerini iyi hesaplayarak iletişim stratejisini uzun soluklu, empatik, interaktif bağ oluşturan temelli kurmalıdır. Bu bolluk çağında; Tüketicisi/Müşterileri artık onların ilk adımda arkadaşları, ilişkileri daha sağlam devam ettirdiklerinde ise tavsiye eden hale getirip en üst adımda ise firma ya da ‘marka avukatları’ haline getirmeleri, markalarının itibarını geliştiren ve hep tercih edilen marka haline getirecektir. Daha az maliyetle, daha iyi iletişimle ‘lovemark’ olmasını sağlayabilecektir.
MİM547 – GELENEKSEL MALZEMELERDE BOZULMALAR  (3+0)7.5 AKTS
Bu ders genel olarak, geleneksel mimaride kullanılan  ahşap, taş, toprak, metal esaslı yapı malzemelerinin tanıtılması  ile bu malzemelerin kullanıldığı yerler ve maruz kaldıkları bozulmaların, korunmalarında ve onarımlarında kullanılabilecek tekniklerin anlatılmasını amaçlamaktadır. Geleneksel yapılarda kullanılan malzeme türleri ve yapı içinde kullanıldıkları yerler, taş esaslı malzeme türlerinin anlatılması, tortul taşlar, kalkerler, marnli taşlar, travertenler, taş esaslı malzeme türlerinin anlatılması, magmatik taşlar, granitler, trakitler, andezit ve dasitler, bazaltlar, mermerler, taş esaslı malzemelerde bozulma faktörleri, koruma ve onarım yöntemleri, toprak esaslı malzeme türleri: kerpiç, tuğla, çini vb., toprak esaslı malzemelerde bozulma faktörleri, koruma ve onarım yöntemleri, ahşap esaslı malzemelerin tanıtılması, fiziksel ve kimyasal özellikleri, ahşap esaslı malzemelere zarar veren faktörler, fiziksel bozulmalar, kimyasal bozulmalar, biyolojik bozulmalar, ahşap malzemenin korunması: bünyesel koruma, kimyasal koruma, metal malzemelerin: demir, bakir, kurşun, çinko, kalay vb. Metal malzemelerde koruma ve restorasyon, bağlayıcı malzeme ve harçlar ders kapsamında işlenecektir
MİM548 – YAPILARDA YANGIN GÜVENLİĞİ (3+0) 7.5 AKTS
Bu ders kapsamında, mimari tasarımda yangın faktörüne karşı alınması gereken önlemler hakkında bilgi edinmeyi amaçlar. Yangının önlenmesi, haberleşme, yapılarda tahliye, sınırlandırma, yangının söndürülmesi, yangın yönetmeliği ve ilgili tasarım özelliklerinin tartışılması hedeflenmektedir.
MİM549 – YAPI ÜRÜNLERİ  (3+0) 7.5 AKTS
Yapı ile ürün ilişkisini değişik boyutlarda kurarak ürün kararlarının önemini vurgulamak. Ürün seçimi için gerekli altyapıyı hazırlamak ve seçimin ilkeleri konusunda öğrenciyi bilgilendirmek. Yapı eylemi ve tanımı / Yapı – strüktür – ürün, yapı – ekonomi – ürün, yapı – çevre – ürün ilişkileri / Gereç kavramı ve sınırları / Yapı ürünleri (gereç, parça, bileşen, öğe, birim), geleneksel yapı ürünleri / Genelde ve Türkiye’de yapı ürünü endüstrisi / Yapı ürünü enformasyonu / Ürün seçiminde ilkeler / Ürün seçiminde yaklaşım ve yöntemler.
MİM560 – Modüler ve Prefabrikasyon Sistemler  (3+0)7.5 AKTS
Modüler yapı nedir; Modüler yapı elemanları ve sistemleri; tarihi gelişimi, mimari gelişimi, sanayinin ve teknolojinin etkisi anlatılarak; öğrenciye standartlaşma ve modüler koordinasyon bakış açısı verilecektir. Prefabrike beton yapı elemanları, prefabrike sistemler, elemanlarının birleşimi değerlendirilecektir. Modüler ve prefabrike yapı tasarımı; elemanlarının tasarımı, imalatı, ulaşımı ve uygulamasının tasarım olarak sunulması beklenmektedir.
MİM564–YÜKSEK YAPILAR TASARIM İLKELERİ (3+0) 7.5 AKTS
Yüksek yapılar için uygun olan yapısal sistemlerin seçimi ve tasarım felsefesinin tanıtılması, yapısal modelleme ve analiz, yapı ve temel tasarımı, yangın güvenliği mühendisliği, yüksek yapı projelerinde inşaat planlaması ve işletmesi
MİM569 – BETONARMENİN KOROZYONU (3+0) 7.5 AKTS
Giriş Korozyonun tanımı ve önemi, Korozyon mekanizmaları, Betonarme Sistemin Yapısı Betonarme çeliğinin özellikleri, Beton malzemesinin özellikleri, Betonun fiziksel ve kimyasal yapısı, Betonun boşluk yapısı ve geçirimliliği, Betonarmede Korozyon Gelişimi Donatıda korozyon mekanizmaları, Donatı korozyonunu etkileyen faktörler, Malzeme karakteristikleri Çevre koşulları, Deniz ortamında betonarme yapı sistemi, Korozyon Gelişimini Ölçme Yöntemleri Tahribatlı ve Tahribatsız yöntemler, Elektrokimyasal ölçüm yöntemleri, Korozyona Karşı Alınacak Önlemler Metalik malzemeler için önlemler, Betonarme yapı sisteminde alınacak önlemler.
 MİM570 PROJE VE YAPIM YÖNETİMİNDE GÜNCEL KONULAR (3+0) 7.5 AKTS
Yönetimin temel ilkeleri olan planlama, örgütlenme, eşgüdüm, yöneltme ve denetim ile ilgili temel ilkeler hakkında bilgi vermek. Proje yönetimi bilgi alanlarını oluşturan “Entegrasyon Yönetimi, Proje Kapsam Yönetimi, Proje Zaman Yönetimi, Proje Maliyet Yönetimi, Proje Kalite Yönetimi, Proje İnsan Kaynakları Yönetimi, Proje İletişim Yönetimi, Proje Risk Yönetimi, Proje Tedarik Yönetimi” konuları hakkında fikir sahibi olunmasını sağlamak. Son 10 yılda gerek akademik ortamlarda gerekse sektörel araştırmalarda proje ve yapım yönetiminde popüler ve güncel olarak ele alınan Değer Mühendisliği, Proje Teslim Sistemleri (Geleneksel Proje Teslim Sistemi, İnşaat Yönetimi Sistemi, Tasarım-Yapım Proje Teslim Sistemi, Bütünleşik Proje Teslim Sistemi), Kurumsal Altyapı, Toplam Kalite Yönetimi, Paydaş Yönetimi, BIM  (BuıldıngInformatıon Management) gibi konularda öğrencileri yetkin kılmak bu dersin ana amaçlarındandır.
MİM575  BİNA BİLGİ MODELLEME (3+0) 7.5 AKTS
Bina Bilgi Modelleme (BBM veya BIM) grafik veya grafik olmayan bina ile ilgili veriden bir model meydana getirerek, bu modelin farklı disiplinlerden katılımcılar tarafından ortak kullanımını sağlayan bir çalışma biçimidir. Çok yönlü kullanılabilen veri yapısı sayesinde Bina Bilgi Modeli projenin planlaması ve uygulaması için bir öngörü sunabilmekte ve proje ile ilgili risklerin azaltılmasına yardımcı olmaktadır. Bu ders, yapı tasarımı, uygulaması ve hatta işletiminde yeni olanaklar sağlayan BIM’in temel bileşenleri, çalışma prensipleri ve desteklediği teknolojileri içine alacak şekilde inceleyecektir. Bunu yaparken BIM’in özellikle proje planlaması ile yönetimini kolaylaştıran ve proje katılımcıları arasında etkili iletişim imkanı veren özellikleri üzerinde yoğunlaşacaktır.
MİM577 – YAPI İŞLETMESİ (3+0) 7.5 AKTS
Bu ders kapasamında Yapıya hazırlık çalışmaları, yer ve arsa seçimi, dışsal ölçüt incelemeleri, Tasarım aşaması, teknik durum, seçenek ve sınırlamalar sonrası projelerin hazırlanması, Uygulamaya hazırlık aşaması, hazırlık evraklarının hazırlanması, ihale çeşitleri ve gerçekleştirme şekilleri, Uygulama aşaması: sözleşme yapılması, şantiye düzenleme çalışmaları, iş programları, klas tespiti, birim fiyat analizleri, Yapı üretiminin denetimi, kontrol yönetmeliği gereğince tutulan defterler ve tutanaklar, metraj ve keşif işleri, uygulamalar. İnşaatın tamamlanmasında yapılan işlemler,  Mesleki ve etik sorumluluklar gibi konular ele alınacaktır.
 MİM551 – RESTORASYON  PROJESİ 1(2+2) 7.5 AKTS
Bu dersin kapsamı, rölöve öncesi hazırlık aşamaları, ( sanat tarihi, strüktür, malzeme vb. araştırmalar),  rölöve alım teknikleri, rölöve projesinin hazırlık ve sunum aşamalarının uygulamalı olarak tarihi bir yapı örnekleminde hazırlanması sürecini içerir.
MİM552 – ANITLARDA BOZULMA NEDENLERİ (3+0) 7.5 AKTS
Bu ders kapsamında anıtlarda sosyal, ekonomik, fiziksel ve çevresel nedenlere bağlı olarak bozulmalar incelenmektedir. Bu kapsamında bozulma nedenleri iç ve dış nedenler olarak ayrılmaktadır. İç nedenler; zemin yapısı, strüktürel hatalar, kötü işçilik ve malzeme kullanımı, dış nedenler ise; uzun süreli doğal etkiler ve insanların verdiği zararlar olarak ayrılmaktadır. Bu bozulmalar alt başlıklarına ayrılarak, detaylandırılıp görsel örneklerle anlatılmaktır.
MİM553 -CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK MİMARLIĞI (3+0) 7.5 AKTS
Bu ders kapsamında cumhuriyet dönemi Türkiye’sinde mimarlık kavramı ve uygulamalarının tarihsel süreç içerisinde karşılaştırmalı olarak irdelenmesi amaçlanmaktadır. Nu süreç içerisinde etkili sosyal, ekonomik, siyasi ve teknolojik değişikliklerin bu süreç içerisindeki etkisi ayrıntılı olarak ele alınacaktır. Birinci ulusal mimari akımı ve eserleri, ikinci ulusal mimari akımı ve eserleri, modern mimarlık akımları ve etkilerin bu dersin kapsamını oluşturmaktadır.
MİM554 -ÇAĞDAŞ DÜNYA MİMARLIĞI (3+0) 7.5 AKTS
Bu dersin amacı, 19. yüzyıl sonundan günümüze dek uzanan zaman diliminde farklı coğrafyalardaki mimarlık ürünlerinin; toplumsal, siyasi, ekonomik ve kültürel yapının etkileri ile birlikte ele alınması, mimarlık dışındaki sanat akımları ile ilişkileri ve tasarım süreci üzerindeki etkilerinin tanımlanmasıdır. Bu kapsamda, mimarlık düşünce ve pratiğinin geçirmiş olduğu evrim süreci örnekler üzerinden değerlendirilmesi hedeflenmektedir.
MİM558 – OSMANLICA (3+0) 7.5 AKTS
Bu dersin amacı mimarlık tarihi ve restorasyon konusunda çalışma yürütecek öğrencilerin, birincil tarihsel kaynaklara ulaşabilme, okuyabilme yeteneği kazandırılmasıdır.
 MİM559 -OSMANLI MİMARLIĞI (3+0) 7.5 AKTS
Bu dersin amacı Osmanlı mimarlık mirasının sosyal, fiziksel, tipolojik özellikleri konularında kuramsal düzeyde bilgilere sahip olma, restorasyon çalışmalarında yer alacakları Osmanlı Dönemi yapılarının, ortaya çıktıkları siyasi, ekonomik, kültürel ortam içinde yorumlayabilme ve değerlendirebilme yeteneği kazandırmaktır. Ders kapsamında öğrenciler Osmanlı mimarlığının dönemleri içerisinde kırılma noktaları, çeşitli yapıların etkileme ve etkilenme alanları ve tipolojik gelişimi, mimari stillerle ilişkili olarak yapım teknolojileri ve yapım teknolojilerindeki dönüşümleri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, Osmanlı yapı üretim etkinliğinin aşamaları ve ayrıntılı araştırmaların gerçekleştirilmesinde yararlanılacak kaynaklar konusunda bilgi sahibi olmaktadır.
MİM561-GELENEKSEL GÜNEYDOĞU TÜRK EVİNDE MEKÂN TASARIMI: GAZİANTEP-ŞANLIURFA-MARDİN(3+0) 7.5 AKTS
Alan Çalışması: Gaziantep-Şanlıurfa-Mardin ve Midyat’ta önemli konut mimarisi yerinde incelenecektir. (Uygun tarihlerde geziler düzenlenecektir.)
MİM562–BAŞKENT ANKARANIN KURLUŞ MİMARLIĞI(3+0) 7.5 AKTS
Başkent Ankara da I. Ulusal Mimarlık Eserleri ve Cumhuriyetin ilanından sonra yabancı mimarlar tarafından yapılan kamu binaları incelenecektir.
MİM563 -RÖLÖVE TEKNİKLERİ (3+0) 7.5 AKTS
Rölöve alımlarında kullanılan çok çeşitli yöntemler mevcuttur. Bu ders kapsamında rölöve yöntemleri hakkında bilgi verilmesi amaçlanmaktadır.  Klasik ölçme yöntemleri ile alınan rölöve tekniğinin yanı sıra elektronik takemetreler (totalstation), yersel fotogrametri 2D ve 3D fotoğraflar üzerinde ortak ve sabit nokta koordinatlarının total-station ile okunup asıl ölçülerin fotoğraf üzerinden alındığı çalışmalar, lazer tarayıcı ile tarama sonucu elde edilen nokta bulutu ve oluşturulan yüzeylerin kullanılması, fotoğraf üzerinden farklı şekillerde ölçülendirme teknikleri bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.
 MİM567 – KONUTUN TARİHSEL GELİŞİMİ (3+0+0) 3
Bu ders kapsamında konut kavramı ve konut kavramının tarihsel süreç içerisindeki gelişimi anlatılmaktadır. Konut kavramı, konut kavramının tarihsel gelişimi, konutta kullanıcı gereksinimleri, konutta fiziksel kullanıcı gereksinmeleri, konutta psiko-sosyal kullanıcı gereksinmeleri, insan ve yapay çevre ilişkisi, konut çevresi, konut çevresi ve kullanıcı etkileşimi, Türklerde konut kavramı ve tarihsel gelişim süreci,  geleneksel türk konut tipinin gelişimi bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.
MİM556 – KORUMA KURAMI ve İLKELERİ (3+0+0) 7,5 AKTS
Bu dersin amacı koruma kavramı üzerine kuramsal bilgi birikiminin aktarılması ve kentsel düzeyden mimari düzeye kadar koruma yöntemlerinin tanıtılmasıdır. Koruma, sağlıklaştırma, temizleme, yeniden inşa, yeniden yapım konularının yanı sıra restorasyonda geleneksel malzeme ve tekniklerin kullanımı, acil koruma önlemleri, ahşap ve kagir yapıların koruma yöntemleri, malzeme koruma yöntemleri, bezeme koruma yöntemleri, işlev değişikliği, restorasyon sonrasındaki bakım ve korunması bu dersin kapsamını oluşturmaktadır.
MİM571 – GAZİANTEP YEREL MİMARLIĞI (3+0+0) 7,5 AKTS
Gaziantep yerel mimarlığı, oluşum süreci ve tarihsel gelişimi, geleneksel mimarinin oluşumuna etki eden doğal etkenler, malzeme ve yapısal etkenler, ekonomik yapı, aile yapısı, kültürel yapı, gelenekler, inançlar ve din, sosyokültürel etkenler ve yaşam biçimleri dersin içeriğini teşkil eder.
MİM573 –KÜLTÜREL MİRAS YÖNETİMİ (3+0+0) 7,5 AKTS
Kültürel miras kapsamındaki kaynakların araştırılması, korunması, tanıtımı ve yönetilmesi; uluslararası ve ulusal kurumlar, bu kaynakların yönetimini etkileyen konuyla ilgili kanunlar ve kararlar; kültürel miras tanımlanması ve yönetimi ile ilgili kuramsal ve yöntemsel yaklaşımlar; kültürel miras ile kültür ekonomisi-endüstrisi ilişkisi üzerinde durularak arkeolojik ve kentsel sit alanları, ören yerleri, buralardaki etkinlikler, ziyaretçi karşılama merkezleri, ziyaretçi güzergahları, bilgilendirme, müzeler, sergiler, mimari mirasın yeni işlevlendirilmesi konuları işlenir.
MİM521 – KENTSEL DÖNÜŞÜM (3+0) 7.5 AKTS
Bu dersin amacı ülkemiz gündemini de oldukça meşgul eden kentsel dönüşüm konusu üzerinde temel kavramların tanımlanması, gelişmiş ülke ve Türkiye deneyimlerinin karşılaştırmalı analizi konularında bilgi edinilmesidir. Bu kapsamda kentsel dönüşüm, sosyal, ekonomik, fiziksel, çevresel, yasal ve yönetsel boyutlarının tartışılması hedeflenmektedir.
 MİM580- KENT VE PLANLAMA (3+0) 7.5 AKTS
Bu ders kapsamında öğrencinin kent ve kentsel planlama konuları hakkındaki temel bilgi edinmesini amaçlar. Kent ve planlama tanımlamaları; kentleşme; yerleşim tipleri; kentsel hiyerarşi ve yerleşim dokuları; planlama süreci, planlama yaklaşımları, planlama araçları, plan türleri, kentsel tasarım ve planlama süreçleri; planlama problemleri; bu ders kapsamında yer alan konu başlıklarıdır.
 MİM581 – KENTSEL TASARIM KURAMI (3+0) 7.5 AKTS
Bu dersin amacı, kentsel tasarım kavramı ve bileşenleri, çevresel ve görsel analiz teknikleri kentsel tasarım üzerine farklı kuram ve kavramların  karşılaştırılması ve tartışılması ve mekân kurgusu ve prensiplerinin tanımlanmasıdır. Bu dersin kapsamını kentsel tasarım kavramının tanımlanması, planlama ve tasarım ilişkisi, tasarım olgusunun yapısı, tasarım yöntem ve kuramı, tasarım süreci, farklı tasarım yöntemleri, kentsel tasarım süreci ve öğeleri, kentsel tasarım ve planlamada anlatım teknikleri, imge-mekân analizi oluşturmaktadır.
 MİM582 – KENTSEL TASARIM PROJESİ – 1 (2+2) 7.5 AKTS
Doğal ve yapay çevre verilerinin, sosyal, ekonomik, kültürel niteliklerin ve fiziksel çevre -yerleşme dokusu ilişkilerinin belirlendiği mevcut bir Kentsel alanda, alanın özelliklerine bağlı olarak geleceğe yönelik yapı – mekân organizasyonu, arazi kullanımı ve ulaşım önerilerinin seçenekler halinde geliştirilmesi. Grafik olarak iki ve üç boyutlu Kentsel tasarım teknik ve modelleri ile ifadelendirilmesi.
 MİM584 -KONUT ALANLARI PLANLAMASI ve TASARIMI (3+0) 7.5 AKTS
Bu ders, konut alanlarının planlanması ve tasarımındaki genel ilkeleri tanıtmayı amaçlar.Bu dersin içeriğini kentsel konut alanlarında yöre planlaması ilkeleri; konut alanlarının yer seçimi  geliştirilmesinde fiziksel, doğal ve sosyal çevre etkileri; yapılaşma ve nüfus yoğunluğu ile konut tipi ilişkileri; konut grupları ile ilgili tipolojik araştırmalar ve tasarım ilkeleri; teknik altyapı; değişik toplu konut uygulamalarının değerlendirilmesi başlıkları oluşturur.
 MİM566 – KENTSEL KORUMA VE YENİLEME (3+0) 7,5 AKTS
Bu ders kapsamında, tarihi kentlerimizdeki kültür ve tabiat varlıklarının korunması, geliştirilmesi, yaşatılması ve gelecek kuşaklar içinde miras olarak aktarılması için kuramsal bilgi birikimi ve planlama ilkelerinin aktarılması amaçlanmaktadır. Bu dersin kapsamını, koruma tarihçesi, kentsel gelişme, kentsel eskime, kentsel koruma, korunacak eser, anıtsal ve sivil mimari, kültürel miras ve sit kavramları, koruma amaçlı planı ve yapım süreci; korumaya ilişkin yasal ve yönetsel çerçeve, kentsel sit alanlarında yenileme, sosyal, ekonomik ve ö şeması kavramları oluşturmaktadır.
MİM587 – TARİHİ ÇEVRE DEĞERLENDİRMESİ (3+0) 7,5 AKTS
Tarihi çevrelerin değerlendirilmesinde çağdaş planlama yaklaşımları. Gözlem, analiz ve değerlendirme teknikleri. Tarihsel çevrelerde planlama sorunları. Koruma ve İşlevlendirme. Koruma ve ulaşım. Tarihsel yapı ve çevrelerde alanın özelliğine göre uygulanabilecek koruma eylemleri türleri: bozulmanın önlenmesi, olduğu gibi koruma, modernize ederek koruma, tekrarlayarak koruma. Tarihsel çevrede yeni yapı. Uygulama örnekleri
 MİM590– AFET ve ACİL DURUM YÖNETİMİ (3+0) 7.5 AKTS
Dersin amacı, toplumda bir önleme ve zarar azaltma kültürü oluşturmak, Mimarlık mesleğine yönelik olarak eğitim, bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetini gerçekleştirmektir.  Gelecekte meydana gelmesi muhtemel afet ve acil durumlar karşısında ne yapacağını bilen, kriz durumunu algılayabilen, proje yönetim altyapısını, afet ve acil durum yönetimi bilinci ile birleştirebilen ve ülkemizde bu konuda eksikliği hissedilen donanıma sahip mimarların yetiştirilmesidir.
Program Yeterlikleri (Çıktıları)
PÇ-1 Teknolojik gelişmeleri izler ve çağdaş teknolojiyi kullanarak mimari sorunlara yönelik özgün ve yaratıcı çözüm üretir.
PÇ-2 Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir.
PÇ-3 Profesyonel ve etik davranış sorumluluğu sergiler.
PÇ-4 Alanı ile ilgili yeni bilgi üretilmesini ve dolayısıyla yeni ve farklı görüşlerin ortaya çıkmasını sağlar.
PÇ-5 Kazanılan bilgi, kavrayış ve problem çözme becerilerini yeni ve alışılagelenin dışındaki ortamlarda, alanıyla ilgili daha geniş, disiplinler arası, çok disiplinli bağlamlar içerisinde uygular.
PÇ-6 Alanı ile ilgili araştırma, veri toplama, toplanan verileri analiz etme ve değerlendirme ve yorumlama becerisi kazanır.
PÇ-7 Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilir.
PÇ-8 Alanı ile ilgili mesleki uygulama yeterliliği için gerekli teorik bilgi ve pratik becerileri kazanır.
PÇ-9 Lisans düzeyinden kazanılan yetkinlikler temelinde alanı ile ilgili özgün çalışma yapabilir.
PÇ-10 Tasarım ve uygulama sürecinde bir ekibin üyesi olarak birlikte çalışma becerisi ve farklı disiplinler arası koordinasyon bilgisi kazanır.
Dersler & Program Yeterlilik Matrisi
Ders Kodu Ders Adı P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10
MKC601 Araştırma Yöntemleri 5 3 2 4 2 3 5 3 4 5
MKC602 Medya ve Kültürel Çalışmalar 5 4 2 2 3 4 3 4 3 5
MKC603 Seminer 4 3 3 4 2 3 4 3 4 5
MKC610 Medya ve Kültür Endüstrisi 5 3 3 3 2 3 2 3 3 5
MKC611 Medya-Kültür-Siyaset İlişkisi 5 2 2 4 2 3 4 3 4 5
MKC612 Sinemada Toplumsal Cinsiyet 4 4 2 4 3 4 3 2 3 5
MKC613 Film Felsefesi 4 3 3 4 2 3 3 3 3 5
MKC614 Sözlü Kültür Çalışmaları 3 3 3 3 2 3 2 3 3 5
MKC615 Kamuoyu Oluşturmada Görsel İmgeler 4 2 3 4 4 3 2 3 3 5
MKC616 Dijital İletişim ve Medya 5 2 2 4 2 3 3 3 3 5
MKC617 Eleştirel Film Çözümlemeleri 5 2 2 4 2 3 3 3 3 5
MKC618 Popüler Kültür ve Sinema 4 4 2 2 3 2 3 2 3 5
MKC619 Yeni Medyada Etik 4 3 3 4 2 3 3 3 3 5
MKC620 Yeni Medyanın Ekonomi Politiği 3 3 3 3 2 3 4 3 3 5
MKC621 Alternatif Medya ve Toplum 5 4 2 4 2 4 3 4 3 5
MKC622 Yavaş Gazetecilik ve Türkiye’de Medyanın Yapısı 4 4 2 2 3 4 3 4 3 5
MKC623 Klasik Anlatı Sineması ve Hollywood 4 4 3 4 2 3 4 3 4 5
MKC624 Sinema ve Din 5 4 3 4 2 3 4 3 3 5
MKC625 Auteur Kuramı ve İleri Film Analizi 4 3 4 3 3 2 4 3 4 5
MKC626 Veri Yönetimi 5 3 4 3 4 2 4 3 2 5
MKC627 Sosyal CRM (Yapay Zeka Pazarlama Otomasyonunda Müşteri İlişkileri Yönetimi 5 4 2 4 2 3 3 3 3 5
MKC628 Yeni Medya’da Stratejik İletişim Yönetimi 4 3 3 2 3 2 4 3 2 5
MKC629 Sağlık Turizmi ve Kültürel İletişimi 5 4 2 4 2 3 3 3 3 5
MKC630 Multi Disipliner İletişim 5 4 2 5 3 2 3 2 3 5
MKC631 Sosyal Medyada Kriz Yönetimi 4 3 3 4 2 3 3 3 3 5
MKC632 Reklam Göstergebilimi ve Kültürel Çözümlemeler 5 3 3 3 2 3 2 3 3 5
MKC633 İletişim Metinlerinde Kültürlerarasılık 4 3 3 5 3 3 3 2 4 5
MKC634 Marka, Kimlik ve Kültür 5 3 2 3 3 4 2 3 3 5
MKC635 Küreselleşme ve Medya 4 3 2 3 4 3 4 3 2 5
MKC636 İletişim ve Kültür Politikaları 5 2 4 4 2 3 4 3 3 5
MKC637 Tüketici Davranışı 4 4 2 2 3 4 3 2 3 5
MKC638 İletişim ve Liderlik 5 4 2 4 4 3 3 3 3 5
MKC640 İletişim Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri 4 4 3 3 2 4 3 4 3 5
MKC651 Siyasal İletişim ve Lider İmgeleri 4 3 3 4 2 3 3 3 3 5
MKC652 Oyun Çalışmaları ve Kültür 3 3 3 3 2 3 4 3 3 5

* İlişki düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir.

Program Yeterlilikleri & TYYÇ Matrisi
PÇ-1 PÇ-2 PÇ-3 PÇ-4 PÇ-5 PÇ-6 PÇ-7 PÇ-8 PÇ-9 PÇ-10
BİLGİ
(Kuramsal – Olgusal)
1
2

BECERİLER

(Bilişsel – Uygulamalı)

1
2
YETKİNLİKLER
(Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme)
1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme) 1

YETKİNLİKLER

(İletişim ve Sosyal)

1
2
3
4

YETKİNLİKLER

(Alana Özgü)

1
2
3