Yüksek Lisans | Görsel İletişim Tasarımı | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI

Yüksek Lisans

Program Hakkında
Programın Amacı  : Görsel İletişim Tasarımı alanında değil, iletişimin her alanında yer alabilecek, akademik alanın ve/veya iş dünyasının gereksinim duyduğu, yaratıcı tasarımlar yapabilen, kuramsal bilgiyi uygulamaya yaratıcı ve estetik biçimde dökebilen, dünyadaki tasarımla ilgili, iletişimle ilgili akımları ve yenilikleri takip eden, etik ilkeleri önemseyen, çağdaş “iletişim tasarımcıları” yetiştirilmesi amacıyla bir eğitim planı yürütmektedir. Program; araştırma, tasarım, etkileşim, sanat ve teknoloji birleşiminden ortaya çıkan bir programdır.
 Kuruluş  : Program 2018-2019 akademik yılında eğitime başlamıştır.
Eğitim Dili : Türkçe
Kontenjan : Her başvuru döneminde ilgili anabilim dalı tarafından belirlenmektedir.
Başvuru Koşulları : Programa başvuracak öğrencilerin 4 yıllık, iletişim alanı ile ilgili herhangi bir lisans programından (İletişim Fakültelerinin, Güzel Sanatlar Fakültesi ve Sanat ve Tasarım Fakültelerinin Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, İletişim Bilimleri, Görsel İletişim Tasarımı, Radyo TV Sinema ve/veya Sinema TV, Fotoğraf, Grafik Tasarımı, İletişim Tasarımı, İletişim Sanatları gibi iletişimle ilgili bölümlerden birinden) mezun olmaları gerekmektedir. Programa alan dışı başvuran öğrenciler, programa kabul edildikleri takdirde bir yarıyıllık (4 Ders) “Bilimsel Hazırlık” amaçlı dersler alacaktır.

  • ALES’ten (EA/Sözel ağırlık puan türünden son beş yıl içinde) en az 55 puan almış olmak.
  • Yabancı uyruklu öğrenciler TÖMER’den başarılı olmak zorundadır.
  • Lisans eğitimlerini yurtdışında yapmış olan adayların YÖK’ten denklik belgesi almaları zorunludur.
Süre : Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda tamamlanır.
Mezuniyet Koşulları : Programın eğitim süresi 4 yarıyıldır. Program toplam 21 yerel kredi, 7 ders (1 zorunlu, 6 seçmeli), bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması yerel kredi sistemine göre kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilmektedir. Programın toplam AKTS kredisi 120’dir. Yüksek Lisans Tezini başarı ile tamamlayan öğrenciler, asgari yayın yapma şartını da sağlamak koşulu ile Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla Programdan mezun olma hakkını kazanırlar.
Ölçme ve Değerlendirme : Her ders için kullanılan ölçme ve değerlendirme yöntemleri, derslerin bilgi paketinde tanımlanmıştır. Sınavlar ve başarı notları ile ilgili olarak Hasan Kalyoncu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.
Kazanılan Derece : Programı başarıyla tamamlayan mezunlara “Görsel İletişim Tasarımı” alanında yüksek lisans MS (Master of Science) diploması verilir.
Üst Kademeye Geçiş : Programı başarı ile tamamlayan mezunlar, ALES sınavından geçerli notu almaları ve yabancı dil yetkinliğini sağlamaları koşuluyla gerek kendi alanlarında gerekse çok disiplinli diğer alanlarda doktora programlarına başvurabilir.
İletişim : Dr. Öğr. Üyesi Atiye GÜNER (Anabilim Dalı Başkanı)  e-posta: atiye.guner@hku.edu.tr

 

Akademik Kadro
Prof. Dr. Gül Rengin KÜÇÜKERDOĞAN
Prof. Dr. Bülent Bahri KÜÇÜKERDOĞAN
Prof. Dr. Ayhan ERDEM
Dr. Öğretim Üyesi Atiye GÜNER (Anabilim Dalı Başkanı)
Dr. Öğretim Üyesi Deniz TELEK
Dr. Öğretim Üyesi Bilge KALKAVAN
Dr. Öğretim Üyesi  Batu DURU
Dr. Öğretim Üyesi  Mehmet Fatih EMİNOĞLU
Dr. Öğretim Üyesi Buket AKDEMİR DİLEK
Öğretim Planı
BİRİNCİ YARIYIL KREDİ AKTS
İletişim Bilimlerinde Araştırma  Yöntemleri (Zorunlu) 3 12
Seçmeli Ders 3 6
Seçmeli Ders 3 6
Seçmeli Ders 3 6
İKİNCİ YARIYIL KREDİ AKTS
Seminer (Zorunlu) 0 12
Seçmeli Ders 3 6
Seçmeli Ders 3 6
Seçmeli Ders 3 6
ÜÇÜNCÜ YARIYIL KREDİ AKTS
Yüksek Lisans Tezi 0 30
DÖRDÜNCÜ YARIYIL KREDİ AKTS
Yüksek Lisans Tezi 0 30
TOPLAM 21 KREDİ 120 AKTS
Dersler
ZORUNLU DERSLER
Ders Kodu Ders Adı T+U Kredi AKTS
GİT501 İletişim Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri 3+0 3 12
GİT502 Seminer 3+0 0 12
GİT503 Yüksek Lisans Tezi 0 0 30
GİT504 Yüksek Lisans Tezi 0 0 30
SEÇMELİ DERSLER
GİT511 Görsel Algı ve İkna 3+0  3 6
GİT512 Reklam ve Tasarım 3+0  3 6
GİT513 Dijital Medya Okuryazarlığı 3+0  3 6
GİT514 Marka İletişimi ve Yaratıcılık 3+0  3 6
GİT515 Bütünleşik Pazarlama İletişimi 3+0  3 6
GİT516 Sinemada Kurgusal Analizler 3+0  3 6
GİT517 Kültürel Çalışmalar ve Medya 3+0  3 6
GİT518 Dijital Pazarlama 3+0  3 6
GİT519 Çağdaş Türk Sineması Araştırmaları 3+0  3 6
GİT520 Anlatı Kuramı 3+0  3 6
GİT521 Sanat Kuramları ve Sanat Eleştirisi 3+0  3 6
GİT522 Modern Sanat ve Yeni Tipografi 3+0  3 6
GİT523 Görsel Metinlerde Estetik 3+0  3 6
GİT524 Fotoğraf Sanatı ve Dijitalleşme 3+0  3 6
GİT525 Araştırma Yöntemleri 3+0  3 6
GİT541 Medyada İçerik Geliştirme 3+0  3 6
GİT542 Uyarlama Senaryo 3+0  3 6
GİT543 Animasyon Teknikleri 3+0  3 6
GİT544 Renk Kuramı 3+0  3 6
GİT545 Kimlik Tasarımı ve Uygulamalar 3+0  3 6
GİT546 Grafik Tasarımda İleri Uygulamalar 3+0  3 6
GİT547 Tasarım Stüdyosu 3+0  3 6
GİT548 Fikir Sanat Eseri Hukuku 3+0  3 6
GİT549 Görselleştirme ve Modelleme Teknikleri 3+0  3 6
GİT550 Görsel Metinlerde Stereotip Analizleri 3+0  3 6
GİT551 Tüketim Kültürü ve Tüketici Davranışları 3+0  3 6
GİT552 Tasarım Tarihi ve Felsefesi 3+0  3 6
GİT553 Sosyal Medya Tasarımı ve Yönetimi 3+0  3 6
GİT554 Etkinlik Tasarımı ve Yönetimi 3+0  3 6
GİT555 Kamuoyu Araştırmaları 3+0  3 6
GİT556 Siyasal İletişim Kampanyaları 3+0  3 6
GİT557 Siyasal İletişim ve Dijitalleşme 3+0  3 6
GİT558 Film Dili-1 3+0  3 6
GİT559 Film Dili-2 3+0  3 6
Ders İçerikleri
GİT501- İLETİŞİM BİLİMLERİNDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ (T:3 / U:0 / K:3) AKTS:12
Dersin kapsamında; felsefe ve bilim, ontoloji ve epistemoloji, bilimsel araştırmanın aşamaları, etik, araştırma konusunun seçilmesi, araştırma konusunun daraltılması ve araştırma probleminin oluşturulması, hipotezlerin belirlenmesi, nicel ve nitel araştırmalar, araştırmanın kapsamının ve sınırlılıklarının belirlenmesi, bilimsel rapor hazırlanması ve bilimsel araştırma örnekleri gibi konular yer almaktadır.
 GİT502 SEMİNER (T:3 / U:0 / K:0) AKTS:12
Dersin kapsamında; iletişim alanında kuramsal yaklaşımlar ve araştırma alanları, araştırma sorusu oluşturma ve konu belirleme uygulamaları, araştırma yöntemleri, tez önerisi hazırlığı, tez önerisinde içerik ve biçimsel konular, tez uygulama çalışmaları, tez uygulamasında danışman iletişimi ve çalışma yöntemleri gibi konular yer almaktadır.
GİT511 GÖRSEL ALGI ve ikna – (T:3 / U:0 / K:3) 12 AKTS:6
İletişim, İkna, İkna ve İkna stratejileri, İkna ve İkna yöntemleri, Görsel iletişim, Görsel İletişimde Algı kuramları, Etkili Görsel Tasarım Hazırlama yöntemleri, Görsel Algı, Görsel İletişimde Etki, Görsel metinler üzerine çözümlemeler.
GİT512 – REKLAM TASARIMI (T:3 / U:0 / K:3) AKTS:6
Reklam Tarihi, Reklamın; amaçları, özellikleri ve görevleri, Reklamı Oluşturan Unsurlar.
GİT513 – DİJİTAL MEDYA OKURYAZARLIĞI (T:3 / U:0 / K:3) AKTS:6
Kitle İletişim Sistemleri, Göstergebilim ve Analiz, Eleştirel Okuma, Kitle İletişimin Ekonomi-Politiği, Kültür ve Medya
GİT514 – MARKA İLETİŞİMİ ve YARATICILIK (T:3 / U:0 / K:3) AKTS:6
Çeşitli kategorilerdeki başarılı markaların ve ardındaki kurumların, kişilerin yaratıcılık ve uygulama vakalarının, pazarlama iletişimi stratejileri ve uygulamalarıyla incelenmesi. Çeşitli aşama ve düzeyde strateji geliştirme alıştırmaları. Tartışmalar konu ve vakalara ilişkin tartışmalar.
GİT515 – BÜTÜNLEŞİK PAZARLAMA İLETİŞİMİ (T:3 / U:0 / K:3) AKTS:6
Derste, belirlenmiş zaman, maliyet parametreleri içinde ve net hedefler doğrultusunda, pazar bölümlemesine ve hedef pazarlara dayalı etkili pazarlama kampanyaları elde etmek için, bir kuruluşun IMC programında yer alan reklam ve diğer tanıtım araçlarının rolü vurgulanır. Bununla birlikte IMC programının pazarlama iletişimi açısından önemini daha iyi kavrayabilme açısından literatür taraması yapılarak konunun akademik açıdan daha da derin araştırılması sağlanmaktadır.
GİT516 – SİNEMADA KURGUSAL ANALİZLER(T:3 / U:0 / K:3) AKTS:6
Kurgunun tarihçesi öğrenilir, belli başlı kurgu prensipleri incelenir, örnekler üzerinden kurgunun anlam ve atmosfer yaratma, ritm oluşturma gibi işlevleri üzerinde tartışılır ve analizler yapılır
GİT517 – KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR ve MEDYA (T:3 / U:0 / K:3) AKTS:6
Dersin kapsamında; medya içerikleri ve bu içeriklere eleştirel bakış açısı ile analiz edebilme, kültürel çalışmalar dahilinde temsil kavramını ve temsil biçimlerini bilme, medya temsillerinin izleyicilere ilettiği mesajları okuyabilme ve örneklerini analiz edebilme, kültürel çalışmalar alanında bireysel araştırma yürütebilme ve analiz metinlerini hazırlayabilme gibi konular yer almaktadır.
GİT518 – DİJİTAL PAZARLAMA (T:3 / U:0 / K:3) AKTS:6
Dersin kapsamında; geleneksel pazarlamadan dijital pazarlamaya geçiş, dijital pazarlama kavramları, dijital pazarlama karması, dijital pazarlama stratejisi, dijital pazarlamanın ekonomik boyutları, sosyal ağlar, dijital pazarlamada markalama, dijital medyada kampanya planlama ve pazarlama iletişimi gibi konular yer almaktadır.
GİT519 – ÇAĞDAŞ TÜRK SİNEMASI ARAŞTIRMALARI (T:3 / U:0 / K:3) AKTS:6
2000 sonrası Türk sinemasında yaşanan hızlı değişimi anlayabilmek ve yarının yaratıcı fikirlerini üretebilmek adına, sinema filmlerimiz incelenir. Bu filmlerin hangi ekonomik, siyasi ve kültürel şartların etkisi ile oluşturulduğu tespit edilir. Yürütülen nitel ve/veya nicel araştırmalar ışığında yerli film sektörünün profili çıkartılır.
GİT520 – ANLATI KURAMI (T:3 / U:0 / K:3) AKTS:6
Öğrenciler bu derste, belli başlı anlatı kuramlarını ve anlatı türlerini inceler ve seçilen örnek eserleri bu kuramlar bağlamında analiz etme becerisi kazanırlar.
GİT521 – SANAT KURAMLARI ve SANAT ELEŞTİRİSİ (T:3 / U:0 / K:3) AKTS:6
Bu ders: plastik sanat yapıtlarının, betimleme, çözümleme, yorumlama, yargı safhaları ile eleştirilmesini, görsel sanatlarda, sanat akımlarına göre imgenin değişik temsillerinin eleştirisini ve modern sanat akımları ile açıklanmasını içerir.
GİT522 – MODERN SANAT ve YENİ TİPOGRAFİ (T:3 / U:0 / K:3) AKTS:6
Öğrenciler bu derste, belli grafik tasarımı elemanlarını, tipografinin disiplinerarasılığı, yaratıcı tipografinin sanatla ilişkisini, tipografik tasarımda yerleştirmenin önemini kavrar ve seçilen örnek eserleri bu kuramlar bağlamında analiz etme becerisi kazanırlar.
GİT523 – GÖRSEL METİNLERDE ESTETİK (T:3 / U:0 / K:3) AKTS:6
Görsel İletişim, Estetik, Estetik kuramları, Kültür Endüstrisi, İletişim Modelleri, Etkili İletişim, Etkili İletişimin Amaçları, İşlevleri, Etkili sözlü ve sözsüz iletişim
GİT524 – FOTOĞRAF SANATI ve DİJİTALLEŞME (T:3 / U:0 / K:3) AKTS:6
Derste, fotoğraf sanatının, fotoğrafçılığın tarihçesinden yola çıkılarak, fotoğraf ile ilgili temel kavramlar gözden geçirilerek, dijital fotoğrafa geçiş süreci, dijital fotoğraf ile ilgili öğeler irdelenecektir. Ayrıca, dijital fotoğraf teknikleri ile uygulamalar gerçekleştirilecektir.
GİT525 – ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ (T:3 / U:0 / K:3) AKTS:6
Dersin kapsamında; felsefe ve bilim, ontoloji ve epistemoloji, bilimsel araştırmanın aşamaları, etik, araştırma konusunun seçilmesi, araştırma konusunun daraltılması ve araştırma probleminin oluşturulması, hipotezlerin belirlenmesi, nicel ve nitel araştırmalar, araştırmanın kapsamının ve sınırlılıklarının belirlenmesi, bilimsel rapor hazırlanması ve bilimsel araştırma örnekleri gibi konular yer almaktadır.
GİT541 – MEDYADA İÇERİK GELİŞTİRME (T:3 / U:0 / K:3) AKTS:6
Ana akım ve alternatif medya kurumlarının medya politikalarının analizi, farklı iletişim araçlarının içerik analizleri, doğru iletişim aracına uygun içerik hazırlama, medyada içerik analizine yönelik makale hazırlama ve bu çalışmanın etkili sunumu.
GİT542 – UYARLAMA SENARYO (T:3 / U:0 / K:3) AKTS:6
Her türlü eserden esinlenilerek ya da birebir senaryoya uyarlanarak senaryo yazma tekniklerini, uyarlama yöntemlerini, uyarlama sorunlarını ve uyarlama türlerini içermektedir. Derste edebiyattan, diziden, şarkıdan, şiirden ya da bir başka filmden uyarlanmış filmler analiz edilerek uyarlamanın her aşaması incelenecektir. Dönem sonunda öğrenciler istedikleri türden bir eseri senaryoya uyarlayacaktır.
GİT543 – ANİMASYON TEKNİKLERİ (T:3 / U:0 / K:3) AKTS:6
Canlandırma konusunda teorik bilgiler aktarılacak ve Canlandırma dili ve mantığı ele alınacaktır. Görsel iletişim dili ve sinema dilinin temel öğeleri, canlandırma film teknikleri irdelenerek, yüzeysel ve stop motion uygulamaları ile canlandırma film yapım aşamaları üzerinde durulacaktır.
GİT544 – RENK KURAMI (T:3 / U:0 / K:3) AKTS:6
Dersin içeriğini temel renk bilgisi ve renklere dair kuramsal çalışmalar meydana getirirken sinema filmleri renklerin uygulama alanı olarak destekleyici bir öğe olarak kullanılmaktadır.
GİT545 – KİMLİK TASARIMI ve UYGULAMALAR (T:3 / U:0 / K:3) AKTS:6
Derste, özellikle marka iletişimi ve yönetimi bağlamında, kimlik yaratımı, kimlik oluşturucuları, marka sembolleri ve anlamları, marka kimliği yaratımının aşamaları ele alınarak, kimlik ile ilgili yapılan çalışmalar ışığında kimlik yaratımı uygulamaları gerçekleştirilecektir.
GİT546 – GRAFİK TASARIMINDA İLERİ UYGULAMALAR (T:3 / U:0 / K:3) AKTS:6
Derste, Grafik tasarımda zaman, mekân ve hareketi içeren alanların incelenmesi ve uygulama çalışmalarının yapılması üzerinde durularak, görsel iletişim dili ve dilsel iletinin kurgulanmasının ardından grafik dili kullanarak bunların hareketlendirilmesi, ile ilgili ileri düzey bilgi aktarımı söz konusudur. Bu bağlamda, öğrencinin bu dersi alabilmesi için ileri düzey grafik tasarım programlarına hâkim olması beklenmektedir.
GİT547 – TASARIM STÜDYOSU (T:3 / U:0 / K:3) AKTS:6
Derste, tasarım alanlarında karşılaşılan temel sorunlar, sorun tanımlama, yaklaşım belirleme ve analiz etme becerisi kazandırılarak, değişik tasarımla ilgili kavramlardan yola çıkarak tasarım projeleri geliştirme üzerinde durulacaktır. Bu bağlamda, derste, renk, doku, illüstrasyon, kompozisyon ve tipografi öğeler ele alınarak, bir kompozisyon oluşturulması, bunun bilgisayar destekli ya da baskı yöntemleri ile projeye dönüştürülmesi ele alınacaktır.
GİT548 – FİKİR SANAT ESERİ HUKUKU (T:3 / U:0 / K:3) AKTS:6
Derste, bir fikrin ürün üzerindeki hakları, sanat eseri kabul edilen ürünlerle ilgili fikir ve sanat eserleri hukukunun temeli örneklerle ele alınacaktır. Hukuka aykırı durumlar detaylı incelenecektir.
GİT549 – GÖRSELLEŞTİRME ve MODELLEME TEKNİKLERİ (T:3 / U:0 / K:3) AKTS:6
Derste, görsel iletişimde tasarım, üç boyutlu modelleme ve animasyon teknikleri ve yöntemleri ele alınarak, doku, ışık, renk, kamera ve hareketleri gibi temel görselleştirme öğeleri üzerinde çalışılacaktır. Görsel anlatıda hikâye oluşturma, hikâye yapısının kurulması, karakter animasyonu, ses/müzik uygulamaları ve tamamını bir araya getirme işlemleri çalışılacaktır.
GİT550 – GÖRSEL METİNLERDE STEREOTİP ANALİZİ (T:3 / U:0 / K:3) AKTS:6
Görsel İletişim, Estetik, Estetik kuramları, Kültür Endüstrisi, İletişim Modelleri, Arketip kuramları, stereotip kavramı, söylem analizi
GİT551 – TÜKETİM KÜLÜTÜRÜ ve TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI (T:3 / U:0 / K:3) AKTS:6
Tüketici Davranışına giriş, dış faktörler, iç faktörler, tüketicinin karar verme süreci, endüstriyel tüketici davranışı
GİT552 –TASARIM TARİHİ ve FELSEFESİ (T:3 / U:0 / K:3) AKTS:6
Bu ders, öğrencileri, tasarım tarihi ve prensipleri ile felsefi bir temelde buluşturur. Ders kapsamında öğrenciler, tasarım, sanat, mimarlık, endüstriyel tasarım, sanat akımları ve bunların toplumsal hayata etkileri konularında kapsamlı bir anlayış edinmeye yönlendirilir. Ayrıca ders, tartışmalar ve sunum ödevleri aracılıyla öğrencilerin tasarım kavramını tartışabilecekleri bir ortamı yaratmayı hedefler.
GİT553 –SOSYAL MEDYA TASARIMI ve YÖNETİMİ (T:3 / U:0 / K:3) AKTS:6
Kişisel ve kurum imajı, izlenim yaratma. Sosyal medyanın Dünya ve Türkiye’de kullanım oranları, nedenleri, kullanıcı özelliklerinin istatistiksel dağılımı, en çok kullanılan uygulamalar. Marka ve markalaşmayı oluşturan unsurlar, kişisel markalaşma teorileri, sosyal medyanın kurumsal ve kişisel markalaşmada kullanımı. Sosyal medya uygulamalarının teknik özellikleri ve doğru kullanımı. Sosyal medyada etkili görsel/yazılı ve sözlü içerik oluşturma. Kullanım amaçlarının, paylaşımların, takipçi geri bildirimlerinin düzenli ve bütünsel olarak değerlendirilmesi.
GİT554 –ETKİNLİK TASARIMI ve YÖNETİMİ (T:3 / U:0 / K:3) AKTS:6
Bu derste; etkinlik türleri, özellikleri, planlaması, yönetimi, pazarlanması fonksiyonları ele alınarak sistematik bir etkinlik planı ve uygulaması oluşturulmaktadır.
GİT555 –KAMUOYU ARAŞTIRMALARI (T:3 / U:0 / K:3) AKTS:6
Bu dersin amacı öğrencinin bilimsel yöntemlerle kamuoyu araştırmaları ve kavramlarının temel nitelikleri; yöntemleri ve kuramlarını öğrenmesini sağlamak, bilimsel süreç uygulama yetisini oluşturmak; böylece sosyal bilimler alanına özgü yöntem bilgilerine sahip olarak, kamuoyu araştırma uygulama yeterliliğini kazandırmaktır.
GİT556 –SİYASAL İLETİŞİM KAMPANYALARI (T:3 / U:0 / K:3) AKTS:6
Ders kapsamında, başlıca siyasal ideolojilerle birlikte siyasal iletişimin temel kavram ve teorilerinin genel değerlendirilmesi, medya, siyaset ve toplum arasındaki bağları irdelenecektir. Daha sonra siyasal iletişim kampanyalarının bileşenleri, siyasal iletişim kampanyalarında kullanılan stratejiler, taktikler ve bu kampanyalarda başarıyı etkileyen faktörler örnekler üzerinden incelenecektir.
GİT557 –SİYASAL İLETİŞİM ve DİJİTALLEŞME (T:3 / U:0 / K:3) AKTS:6
Bu derste, siyaset iletişimin diğer disiplinlerle olan ilişkisi çerçevesinde kavramsal ve tarihi konular güncel örneklerle birlikte açıklanacaktır. Kamuoyunun oluşumu, yönetim biçimleri, özne-iktidar ilişkisi, propaganda türleri, ikna dili, ikna teknikleri ve yöntemleri, tutum değiştirme taktikleri ve siyasal sistemler ile dijitalleşme (sayısallaşma; ses, görüntü, metin, medya gibi dosyaların düzenlenmesi, depolanması ve aktarımı) üzerine tartışmalar yapılacaktır. Derste, siyasal iletişim ve faaliyetleri, sosyal medya platformları, ana akım medya, siyasal aktörler, seçim dönemlerine yönelik siyasal iletişim ve faaliyetleri özellikle demokrasi ve iletişim açısından ele alınacak ve günümüz toplumunda ikna teknikleri ele alınarak, siyasal reklam, imaj ve algı yönetimi dijitalleşme süreci üzerinden tartışılacaktır.
GİT558 –FİLM DİLİ-1 (T:3 / U:0 / K:3) AKTS:6
Dil ve anlam ilişkileri kaynakçada verilen okumalardan hareketle değerlendirilerek bu konu ile ilgili kavramlar ve ayrımlar derste yapılan tartışmalar ile aydınlatılmaya çalışılacaktır.
GİT559 –FİLM DİLİ-2 (T:3 / U:0 / K:3) AKTS:6
Dil ve anlam ilişkileri kaynakçada verilen okumalardan hareketle değerlendirilerek bu konu ile ilgili kavramlar ve ayrımlar derste anlatım ve tartışmalarla aydınlatılmaya çalışılacak. Örneklem filmlerdeki dil ve anlam ilişkileri her ders için belirlenen gramer unsurları temel alınarak görsel-işitsel bir atölye biçimde çözümlenecek.
Program Yeterlikleri (Çıktıları)
PÇ-1 Bilişsel çalışmalar yapabilmek için gerekli bilimsel yöntem ve teknikleri, istatistik, ölçme değerlendirme yollarını bilir ve kullanır.
PÇ-2 Çalışma bulgularını bilimsel yöntem ve tekniklere dayanarak değerlendirir ve eleştirir.
PÇ-3 Genel olarak iletişim, sanat / kültürle ve özel olarak görsel iletişim alanları ile ilgili kavramları tanımlayabilir.
PÇ-4 Görsel iletişim konusunda kullanılan özel programlarla, teknik ve yöntemlerle ilgili bilgisi olur ve bunlarla yaratıcı tasarımlar yapabilir.
PÇ-5 Görsel olarak üretilen ürünleri eleştirel açıdan değerlendirebilir.
PÇ-6 Görsel olarak üretilen ürünlerle ilgili telif hakları gibi yasal konularda bilgi sahibidir, etik konulara saygılıdır.
PÇ-7 Görsel iletişim alanıyla ilgili disiplinlerarası etkileşim konusunda bilgi sahibidir ve teknolojik gelişmeleri ve buna bağlı olarak değişen teknolojileri araştırıp, içselleştirebilir.
PÇ-8 Görsel tasarımları ekip içinde ya da bireysel olarak gerçekleştirebilir / yaratıcı projeler yapabilir.
PÇ-9 Animasyon, fotoğraf, sinema gibi farklı disiplinleri özgün ürünlerde birleştirebilir, yaratıcı projeler yapabilir.
PÇ-10 Alanıyla ilgili yenilikleri takip eder, kullanır.
Dersler & Program Yeterlilik Matrisi
Ders Kodu Ders Adı P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10
GİT501 İletişim Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri 5 5 4 2 4 4 4 4 4 5
GİT502 Seminer 5 5 4 4 5 4 5 4 4 5
GİT511 Görsel Algı ve İkna 4 4 5 4 5 4 4 5 5 5
GİT512 Reklam Tasarımı 5 5 5 4 4 5 4 5 5 5
GİT513 Dijital Medya Okuryazarlığı 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5
GİT514 Marka İletişimi ve Yaratıcılık 5 4 4 5 5 5 5 4 4 5
GİT515 Bütünleşik Pazarlama İletişimi 5 4 4 5 5 5 4 4 5 5
GİT516 Sinemada Kurgusal Analizler 5 5 4 4 3 4 4 4 5 5
GİT517 Kültürel Çalışmalar ve Medya 5 3 4 3 5 4 3 4 3 5
GİT518 Dijital Pazarlama 5 2 2 4 2 3 3 3 3 4
GİT519 Çağdaş Türk Sineması Araştırmaları 5 3 4 3 5 4 3 4 3 5
GİT520 Anlatı Kuramı 5 5 2 5 3 5 5 2 5 5
GİT521 Sanat Kuramları ve Sanat Eleştirisi 5 5 3 5 3 3 2 3 2 5
GİT522 Modern Sanat ve Yeni Tipografi 5 3 4 3 5 4 3 4 3 5
GİT523 Görsel Metinlerde Estetik 5 5 3 5 3 3 2 3 2 5
GİT524 Fotoğraf Sanatı ve Dijitalleşme 3 5 4 2 2 2 5 2 2 5
GİT525 Araştırma Yöntemleri 5 2 3 5 2 3 3 3 5 5
GİT541 Medyada İçerik Geliştirme 5 2 3 3 2 3 3 3 3 5
GİT542 Uyarlama Senaryo 5 3 5 2 2 2 2 3 4 5
GİT543 Animasyon Teknikleri 5 3 5 3 5 3 4 3 4 5
GİT544 Renk Kuramı 5 2 2 5 2 3 3 3 5 5
GİT545 Kimlik Tasarımı ve Uygulamalar 5 3 5 2 3 2 5 3 3 5
GİT546 Grafik Tasarımında İleri Uygulamalar 5 5 4 4 4 5 5 4 4 5
GİT547 Tasarım Stüdyosu 5 5 4 4 4 5 5 4 4 5
GİT548 Fikir ve Sanat Eseri Hukuku 5 4 3 1 1 1 3 4 3 1
GİT549 Görselleştirme ve Modelleme Teknikleri 5 5 4 4 4 5 5 4 4 5
GİT550 Görsel Metinlerde Stereotip Analizi 5 3 2 3 2 3 3 3 3 5
GİT551 Tüketim Kültürü ve Tüketici Davranışları 5 3 2 3 2 2 4 4 3 5
GİT552 Tasarım Tarihi ve Felsefesi 5 5 4 4 4 5 5 4 4 5
GİT553 Sosyal Medya Tasarımı ve Yönetimi 5 5 4 4 4 5 5 4 4 5
GİT554 Etkinlik Tasarımı ve Yönetimi 5 5 4 4 4 5 5 4 4 5
GİT555 Kamuoyu Araştırmaları 5 3 2 3 2 2 4 4 3 5
GİT556 Siyasal İletişim Kampanyaları 5 3 2 3 2 2 4 4 3 5
GİT557 Siyasal İletişim ve Dijitalleşme 5 3 2 3 2 2 4 4 3 5
GİT558 Fil Dili-1 5 5 4 4 4 5 5 4 4 5
GİT559 Film Dili-2 5 5 4 4 4 5 5 4 4 5

* İlişki düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir.

Dersler & Program Yeterlilik Matrisi
Ders Kodu Ders Adı P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10
GİT501 İletişim Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri 5 5 4 2 4 4 4 4 4 5
GİT502 Seminer 5 5 4 4 5 4 4 5 4 5
Seçmeli
GİT511 Görsel Algı ve İkna 5 2 2 4 2 3 3 3 3 5
GİT512 Reklam Tasarımı 4 4 5 3 3 3 5 3 4 5
GİT513 Dijital Medya Okuryazarlığı 5 3 3 5 3 4 4 4 4 5
GİT514 Marka İletişimi ve Yaratıcılık 5 4 5 2 2 4 5 4 3 5
GİT515 Bütünleşik Pazarlama İletişimi 5 4 5 4 3 4 4 4 3 5
GİT516 Sinemada Kurgusal Analizler 5 3 4 5 4 4 3 4 4 5
GİT517 Kültürel Çalışmalar ve Medya 5 3 3 5 3 4 4 4 4 5
GİT518 Dijital Pazarlama 5 3 3 5 3 4 4 4 4 5
GİT519 Çağdaş Türk Sineması Araştırmaları 5 4 4 2 2 3 5 4 3 5
GİT520 Anlatı Kuramı 4 4 3 4 3 3 2 3 1 2
GİT521 Sanat Kuramları ve Sanat Eleştirisi 5 2 2 4 2 3 3 3 3 5
GİT522 Modern Sanat ve Yeni Tipografi 4 3 3 1 3 2 4 3 2 4
GİT523 Görsel Metinlerde Estetik 3 4 2 3 1 3 5 3 4 5
GİT524 Fotoğraf Sanatı ve Dijitalleşme 5 4 5 2 2 4 5 4 3 5
GİT525 Araştırma Yöntemleri 5 4 5 4 3 4 4 4 3 5
GİT541 Medyada İçerik Geliştirme 5 3 4 5 4 4 3 4 4 5
GİT542 Uyarlama Senaryo 5 3 3 5 3 4 4 4 4 5
GİT543 Animasyon Teknikleri 5 3 3 5 3 4 4 4 4 5
GİT544 Renk Kuramı 4 3 3 2 1 2 4 3 2 4
GİT545 Kimlik Tasarımı ve Uygulamalar 5 4 5 2 2 4 5 4 3 5
GİT546 Grafik Tasarımda İleri Uygulamalar 5 4 5 4 3 4 4 4 3 5
GİT547 Tasarım Stüdyosu 5 3 4 5 4 4 3 4 4 5
GİT548 Fikir ve Sanat Eseri Hukuku 5 3 3 5 3 4 4 4 4 5
GİT549 Görselleştirme ve Modelleme Teknikleri 5 3 3 5 3 4 4 4 4 5
GİT550 Görsel Metinlerde Stereotip Analizi 4 3 2 3 1 2 3 3 2 5
GİT551 Tüketim Kültürü ve Tüketici Davranışları 4 2 2 4 2 3 3 3 3 4
GİT552 Tasarım Tarihi ve Felsefesi 5 4 3 1 3 2 3 4 3 5
GİT553 Sosyal Medya Tasarımı ve Yönetimi 4 3 3 5 1 2 3 2 4 5
GİT554 Etkinlik Tasarımı ve Yönetimi 5 3 2 3 1 2 2 3 1 4
GİT555 Kamuoyu Araştırmaları 4 3 2 3 2 2 3 3 2 5
GİT556 Siyasal İletişim Kampanyaları 4 2 2 4 2 3 3 3 3 4
GİT557 Siyasal İletişim ve Dijitalleşme 5 4 3 2 2 2 3 4 3 5
GİT558 Film Dili-1 4 3 3 5 2 2 3 2 4 3
GİT559 Film Dili-2 5 3 1 3 2 2 2 3 4 4

* İlişki düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir.

Program Yeterlilikleri & TYYÇ Matrisi
PÇ-1 PÇ-2 PÇ-3 PÇ-4 PÇ-5 PÇ-6 PÇ-7 PÇ-8 PÇ-9 PÇ-10
BİLGİ
(Kuramsal – Olgusal)
1
2
3
BECERİLER

(Bilişsel – Uygulamalı)

1
2
3
YETKİNLİKLER
(Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme)
1
2
YETKİNLİKLER
(Öğrenme)
1
2
YETKİNLİKLER

(İletişim ve Sosyal)

1
2
3
4
YETKİNLİKLER

(Alana Özgü)

1
2
3
Program Hakkında
Programın Amacı  : Görsel İletişim Tasarımı alanında değil, iletişimin her alanında yer alabilecek, akademik alanın ve/veya iş dünyasının gereksinim duyduğu, yaratıcı tasarımlar yapabilen, kuramsal bilgiyi uygulamaya yaratıcı ve estetik biçimde dökebilen, dünyadaki tasarımla ilgili, iletişimle ilgili akımları ve yenilikleri takip eden, etik ilkeleri önemseyen, çağdaş “iletişim tasarımcıları” yetiştirilmesi amacıyla bir eğitim planı yürütmektedir. Program; araştırma, tasarım, etkileşim, sanat ve teknoloji birleşiminden ortaya çıkan bir programdır.
 Kuruluş  : Program 2018-2019 akademik yılında eğitime başlamıştır.
Eğitim Dili : Türkçe
Kontenjan : Her başvuru döneminde ilgili anabilim dalı tarafından belirlenmektedir.
Başvuru Koşulları : Programa başvuracak öğrencilerin 4 yıllık, iletişim alanı ile ilgili herhangi bir lisans programından (İletişim Fakültelerinin, Güzel Sanatlar Fakültesi ve Sanat ve Tasarım Fakültelerinin Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, İletişim Bilimleri, Görsel İletişim Tasarımı, Radyo TV Sinema ve/veya Sinema TV, Fotoğraf, Grafik Tasarımı, İletişim Tasarımı, İletişim Sanatları gibi iletişimle ilgili bölümlerden birinden) mezun olmaları gerekmektedir. Programa alan dışı başvuran öğrenciler, programa kabul edildikleri takdirde bir yarıyıllık (4 Ders) “Bilimsel Hazırlık” amaçlı dersler alacaktır.

  • Yabancı uyruklu öğrenciler TÖMER’den başarılı olmak zorundadır.
  • Lisans eğitimlerini yurtdışında yapmış olan adayların YÖK’ten denklik belgesi almaları zorunludur.
Süre : Tezsiz yüksek lisans programının süresi kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın iki yarıyıl olup, program en çok üç yarıyılda tamamlanır.
Mezuniyet Koşulları : Programın eğitim süresi 3 yarıyıldır. Program toplam 30 yerel kredi, 10 seçmeli ders ve bitirme projesinden oluşur. Bitirme projesi yerel kredi sistemine göre kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilmektedir. Programın toplam AKTS kredisi 90’dır. Bitirme Projesini başarı ile tamamlayan öğrenciler, Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla Programdan mezun olma hakkını kazanırlar.
Ölçme ve Değerlendirme : Her ders için kullanılan ölçme ve değerlendirme yöntemleri, derslerin bilgi paketinde tanımlanmıştır. Sınavlar ve başarı notları ile ilgili olarak Hasan Kalyoncu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.
Kazanılan Derece : Programı başarıyla tamamlayan mezunlara “Görsel İletişim Tasarımı” alanında tezsiz yüksek lisans diploması verilir.
Üst Kademeye Geçiş : Programı başarı ile tamamlayan mezunlar, başvurdukları yükseköğretim kurumunca tezli yüksek lisans programı için belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek kaydıyla, tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler.
İletişim : Dr. Öğr. Üyesi Atiye GÜNER (Anabilim Dalı Başkanı)  e-posta: atiye.guner@hku.edu.tr

 

Akademik Kadro
Prof. Dr. Gül Rengin KÜÇÜKERDOĞAN
Prof. Dr. Bülent Bahri KÜÇÜKERDOĞAN
Prof. Dr. Ayhan ERDEM
Dr. Öğretim Üyesi Atiye GÜNER (Anabilim Dalı Başkanı)
Dr. Öğretim Üyesi Deniz TELEK
Dr. Öğretim Üyesi Bilge KALKAVAN
Dr. Öğretim Üyesi  Batu DURU
Dr. Öğretim Üyesi  Mehmet Fatih EMİNOĞLU
Dr. Öğretim Üyesi Buket AKDEMİR DİLEK
Öğretim Planı
BİRİNCİ YARIYIL KREDİ AKTS
Seçmeli Ders 3 6
Seçmeli Ders 3 6
Seçmeli Ders 3 6
Seçmeli Ders 3 6
Seçmeli Ders 3 6
İKİNCİ YARIYIL KREDİ AKTS
Seçmeli Ders 3 6
Seçmeli Ders 3 6
Seçmeli Ders 3 6
Seçmeli Ders 3 6
Seçmeli Ders 3 6
ÜÇÜNCÜ YARIYIL KREDİ AKTS
Bitirme Projesi 0 30
TOPLAM 30 KREDİ 90 AKTS
Dersler
ZORUNLU DERSLER
Ders Kodu Ders Adı T+U Kredi AKTS
GİT505 Bitirme Projesi 0 0 30
SEÇMELİ DERSLER
GİT511 Görsel Algı ve İkna 3+0  3 6
GİT512 Reklam ve Tasarım 3+0  3 6
GİT513 Dijital Medya Okuryazarlığı 3+0  3 6
GİT514 Marka İletişimi ve Yaratıcılık 3+0  3 6
GİT515 Bütünleşik Pazarlama İletişimi 3+0  3 6
GİT516 Sinemada Kurgusal Analizler 3+0  3 6
GİT517 Kültürel Çalışmalar ve Medya 3+0  3 6
GİT518 Dijital Pazarlama 3+0  3 6
GİT519 Çağdaş Türk Sineması Araştırmaları 3+0  3 6
GİT520 Anlatı Kuramı 3+0  3 6
GİT521 Sanat Kuramları ve Sanat Eleştirisi 3+0  3 6
GİT522 Modern Sanat ve Yeni Tipografi 3+0  3 6
GİT523 Görsel Metinlerde Estetik 3+0  3 6
GİT524 Fotoğraf Sanatı ve Dijitalleşme 3+0  3 6
GİT525 Araştırma Yöntemleri 3+0  3 6
GİT541 Medyada İçerik Geliştirme 3+0  3 6
GİT542 Uyarlama Senaryo 3+0  3 6
GİT543 Animasyon Teknikleri 3+0  3 6
GİT544 Renk Kuramı 3+0  3 6
GİT545 Kimlik Tasarımı ve Uygulamalar 3+0  3 6
GİT546 Grafik Tasarımda İleri Uygulamalar 3+0  3 6
GİT547 Tasarım Stüdyosu 3+0  3 6
GİT548 Fikir Sanat Eseri Hukuku 3+0  3 6
GİT549 Görselleştirme ve Modelleme Teknikleri 3+0  3 6
GİT550 Görsel Metinlerde Stereotip Analizleri 3+0  3 6
GİT551 Tüketim Kültürü ve Tüketici Davranışları 3+0  3 6
GİT552 Tasarım Tarihi ve Felsefesi 3+0  3 6
GİT553 Sosyal Medya Tasarımı ve Yönetimi 3+0  3 6
GİT554 Etkinlik Tasarımı ve Yönetimi 3+0  3 6
GİT555 Kamuoyu Araştırmaları 3+0  3 6
GİT556 Siyasal İletişim Kampanyaları 3+0  3 6
GİT557 Siyasal İletişim ve Dijitalleşme 3+0  3 6
GİT558 Film Dili-1 3+0  3 6
GİT559 Film Dili-2 3+0  3 6
Ders İçerikleri
GİT511 GÖRSEL ALGI ve ikna – (T:3 / U:0 / K:3) 12 AKTS:6
İletişim, İkna, İkna ve İkna stratejileri, İkna ve İkna yöntemleri, Görsel iletişim, Görsel İletişimde Algı kuramları, Etkili Görsel Tasarım Hazırlama yöntemleri, Görsel Algı, Görsel İletişimde Etki, Görsel metinler üzerine çözümlemeler.
GİT512 – REKLAM TASARIMI (T:3 / U:0 / K:3) AKTS:6
Reklam Tarihi, Reklamın; amaçları, özellikleri ve görevleri, Reklamı Oluşturan Unsurlar.
GİT513 – DİJİTAL MEDYA OKURYAZARLIĞI (T:3 / U:0 / K:3) AKTS:6
Kitle İletişim Sistemleri, Göstergebilim ve Analiz, Eleştirel Okuma, Kitle İletişimin Ekonomi-Politiği, Kültür ve Medya
GİT514 – MARKA İLETİŞİMİ ve YARATICILIK (T:3 / U:0 / K:3) AKTS:6
Çeşitli kategorilerdeki başarılı markaların ve ardındaki kurumların, kişilerin yaratıcılık ve uygulama vakalarının, pazarlama iletişimi stratejileri ve uygulamalarıyla incelenmesi. Çeşitli aşama ve düzeyde strateji geliştirme alıştırmaları. Tartışmalar konu ve vakalara ilişkin tartışmalar.
GİT515 – BÜTÜNLEŞİK PAZARLAMA İLETİŞİMİ (T:3 / U:0 / K:3) AKTS:6
Derste, belirlenmiş zaman, maliyet parametreleri içinde ve net hedefler doğrultusunda, pazar bölümlemesine ve hedef pazarlara dayalı etkili pazarlama kampanyaları elde etmek için, bir kuruluşun IMC programında yer alan reklam ve diğer tanıtım araçlarının rolü vurgulanır. Bununla birlikte IMC programının pazarlama iletişimi açısından önemini daha iyi kavrayabilme açısından literatür taraması yapılarak konunun akademik açıdan daha da derin araştırılması sağlanmaktadır.
GİT516 – SİNEMADA KURGUSAL ANALİZLER(T:3 / U:0 / K:3) AKTS:6
Kurgunun tarihçesi öğrenilir, belli başlı kurgu prensipleri incelenir, örnekler üzerinden kurgunun anlam ve atmosfer yaratma, ritm oluşturma gibi işlevleri üzerinde tartışılır ve analizler yapılır
GİT517 – KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR ve MEDYA (T:3 / U:0 / K:3) AKTS:6
Dersin kapsamında; medya içerikleri ve bu içeriklere eleştirel bakış açısı ile analiz edebilme, kültürel çalışmalar dahilinde temsil kavramını ve temsil biçimlerini bilme, medya temsillerinin izleyicilere ilettiği mesajları okuyabilme ve örneklerini analiz edebilme, kültürel çalışmalar alanında bireysel araştırma yürütebilme ve analiz metinlerini hazırlayabilme gibi konular yer almaktadır.
GİT518 – DİJİTAL PAZARLAMA (T:3 / U:0 / K:3) AKTS:6
Dersin kapsamında; geleneksel pazarlamadan dijital pazarlamaya geçiş, dijital pazarlama kavramları, dijital pazarlama karması, dijital pazarlama stratejisi, dijital pazarlamanın ekonomik boyutları, sosyal ağlar, dijital pazarlamada markalama, dijital medyada kampanya planlama ve pazarlama iletişimi gibi konular yer almaktadır.
GİT519 – ÇAĞDAŞ TÜRK SİNEMASI ARAŞTIRMALARI (T:3 / U:0 / K:3) AKTS:6
2000 sonrası Türk sinemasında yaşanan hızlı değişimi anlayabilmek ve yarının yaratıcı fikirlerini üretebilmek adına, sinema filmlerimiz incelenir. Bu filmlerin hangi ekonomik, siyasi ve kültürel şartların etkisi ile oluşturulduğu tespit edilir. Yürütülen nitel ve/veya nicel araştırmalar ışığında yerli film sektörünün profili çıkartılır.
GİT520 – ANLATI KURAMI (T:3 / U:0 / K:3) AKTS:6
Öğrenciler bu derste, belli başlı anlatı kuramlarını ve anlatı türlerini inceler ve seçilen örnek eserleri bu kuramlar bağlamında analiz etme becerisi kazanırlar.
GİT521 – SANAT KURAMLARI ve SANAT ELEŞTİRİSİ (T:3 / U:0 / K:3) AKTS:6
Bu ders: plastik sanat yapıtlarının, betimleme, çözümleme, yorumlama, yargı safhaları ile eleştirilmesini, görsel sanatlarda, sanat akımlarına göre imgenin değişik temsillerinin eleştirisini ve modern sanat akımları ile açıklanmasını içerir.
GİT522 – MODERN SANAT ve YENİ TİPOGRAFİ (T:3 / U:0 / K:3) AKTS:6
Öğrenciler bu derste, belli grafik tasarımı elemanlarını, tipografinin disiplinerarasılığı, yaratıcı tipografinin sanatla ilişkisini, tipografik tasarımda yerleştirmenin önemini kavrar ve seçilen örnek eserleri bu kuramlar bağlamında analiz etme becerisi kazanırlar.
GİT523 – GÖRSEL METİNLERDE ESTETİK (T:3 / U:0 / K:3) AKTS:6
Görsel İletişim, Estetik, Estetik kuramları, Kültür Endüstrisi, İletişim Modelleri, Etkili İletişim, Etkili İletişimin Amaçları, İşlevleri, Etkili sözlü ve sözsüz iletişim
GİT524 – FOTOĞRAF SANATI ve DİJİTALLEŞME (T:3 / U:0 / K:3) AKTS:6
Derste, fotoğraf sanatının, fotoğrafçılığın tarihçesinden yola çıkılarak, fotoğraf ile ilgili temel kavramlar gözden geçirilerek, dijital fotoğrafa geçiş süreci, dijital fotoğraf ile ilgili öğeler irdelenecektir. Ayrıca, dijital fotoğraf teknikleri ile uygulamalar gerçekleştirilecektir.
GİT525 – ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ (T:3 / U:0 / K:3) AKTS:6
Dersin kapsamında; felsefe ve bilim, ontoloji ve epistemoloji, bilimsel araştırmanın aşamaları, etik, araştırma konusunun seçilmesi, araştırma konusunun daraltılması ve araştırma probleminin oluşturulması, hipotezlerin belirlenmesi, nicel ve nitel araştırmalar, araştırmanın kapsamının ve sınırlılıklarının belirlenmesi, bilimsel rapor hazırlanması ve bilimsel araştırma örnekleri gibi konular yer almaktadır.
GİT541 – MEDYADA İÇERİK GELİŞTİRME (T:3 / U:0 / K:3) AKTS:6
Ana akım ve alternatif medya kurumlarının medya politikalarının analizi, farklı iletişim araçlarının içerik analizleri, doğru iletişim aracına uygun içerik hazırlama, medyada içerik analizine yönelik makale hazırlama ve bu çalışmanın etkili sunumu.
GİT542 – UYARLAMA SENARYO (T:3 / U:0 / K:3) AKTS:6
Her türlü eserden esinlenilerek ya da birebir senaryoya uyarlanarak senaryo yazma tekniklerini, uyarlama yöntemlerini, uyarlama sorunlarını ve uyarlama türlerini içermektedir. Derste edebiyattan, diziden, şarkıdan, şiirden ya da bir başka filmden uyarlanmış filmler analiz edilerek uyarlamanın her aşaması incelenecektir. Dönem sonunda öğrenciler istedikleri türden bir eseri senaryoya uyarlayacaktır.
GİT543 – ANİMASYON TEKNİKLERİ (T:3 / U:0 / K:3) AKTS:6
Canlandırma konusunda teorik bilgiler aktarılacak ve Canlandırma dili ve mantığı ele alınacaktır. Görsel iletişim dili ve sinema dilinin temel öğeleri, canlandırma film teknikleri irdelenerek, yüzeysel ve stop motion uygulamaları ile canlandırma film yapım aşamaları üzerinde durulacaktır.
GİT544 – RENK KURAMI (T:3 / U:0 / K:3) AKTS:6
Dersin içeriğini temel renk bilgisi ve renklere dair kuramsal çalışmalar meydana getirirken sinema filmleri renklerin uygulama alanı olarak destekleyici bir öğe olarak kullanılmaktadır.
GİT545 – KİMLİK TASARIMI ve UYGULAMALAR (T:3 / U:0 / K:3) AKTS:6
Derste, özellikle marka iletişimi ve yönetimi bağlamında, kimlik yaratımı, kimlik oluşturucuları, marka sembolleri ve anlamları, marka kimliği yaratımının aşamaları ele alınarak, kimlik ile ilgili yapılan çalışmalar ışığında kimlik yaratımı uygulamaları gerçekleştirilecektir.
GİT546 – GRAFİK TASARIMINDA İLERİ UYGULAMALAR (T:3 / U:0 / K:3) AKTS:6
Derste, Grafik tasarımda zaman, mekân ve hareketi içeren alanların incelenmesi ve uygulama çalışmalarının yapılması üzerinde durularak, görsel iletişim dili ve dilsel iletinin kurgulanmasının ardından grafik dili kullanarak bunların hareketlendirilmesi, ile ilgili ileri düzey bilgi aktarımı söz konusudur. Bu bağlamda, öğrencinin bu dersi alabilmesi için ileri düzey grafik tasarım programlarına hâkim olması beklenmektedir.
GİT547 – TASARIM STÜDYOSU (T:3 / U:0 / K:3) AKTS:6
Derste, tasarım alanlarında karşılaşılan temel sorunlar, sorun tanımlama, yaklaşım belirleme ve analiz etme becerisi kazandırılarak, değişik tasarımla ilgili kavramlardan yola çıkarak tasarım projeleri geliştirme üzerinde durulacaktır. Bu bağlamda, derste, renk, doku, illüstrasyon, kompozisyon ve tipografi öğeler ele alınarak, bir kompozisyon oluşturulması, bunun bilgisayar destekli ya da baskı yöntemleri ile projeye dönüştürülmesi ele alınacaktır.
GİT548 – FİKİR SANAT ESERİ HUKUKU (T:3 / U:0 / K:3) AKTS:6
Derste, bir fikrin ürün üzerindeki hakları, sanat eseri kabul edilen ürünlerle ilgili fikir ve sanat eserleri hukukunun temeli örneklerle ele alınacaktır. Hukuka aykırı durumlar detaylı incelenecektir.
GİT549 – GÖRSELLEŞTİRME ve MODELLEME TEKNİKLERİ (T:3 / U:0 / K:3) AKTS:6
Derste, görsel iletişimde tasarım, üç boyutlu modelleme ve animasyon teknikleri ve yöntemleri ele alınarak, doku, ışık, renk, kamera ve hareketleri gibi temel görselleştirme öğeleri üzerinde çalışılacaktır. Görsel anlatıda hikâye oluşturma, hikâye yapısının kurulması, karakter animasyonu, ses/müzik uygulamaları ve tamamını bir araya getirme işlemleri çalışılacaktır.
GİT550 – GÖRSEL METİNLERDE STEREOTİP ANALİZİ (T:3 / U:0 / K:3) AKTS:6
Görsel İletişim, Estetik, Estetik kuramları, Kültür Endüstrisi, İletişim Modelleri, Arketip kuramları, stereotip kavramı, söylem analizi
GİT551 – TÜKETİM KÜLÜTÜRÜ ve TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI (T:3 / U:0 / K:3) AKTS:6
Tüketici Davranışına giriş, dış faktörler, iç faktörler, tüketicinin karar verme süreci, endüstriyel tüketici davranışı
GİT552 –TASARIM TARİHİ ve FELSEFESİ (T:3 / U:0 / K:3) AKTS:6
Bu ders, öğrencileri, tasarım tarihi ve prensipleri ile felsefi bir temelde buluşturur. Ders kapsamında öğrenciler, tasarım, sanat, mimarlık, endüstriyel tasarım, sanat akımları ve bunların toplumsal hayata etkileri konularında kapsamlı bir anlayış edinmeye yönlendirilir. Ayrıca ders, tartışmalar ve sunum ödevleri aracılıyla öğrencilerin tasarım kavramını tartışabilecekleri bir ortamı yaratmayı hedefler.
GİT553 –SOSYAL MEDYA TASARIMI ve YÖNETİMİ (T:3 / U:0 / K:3) AKTS:6
Kişisel ve kurum imajı, izlenim yaratma. Sosyal medyanın Dünya ve Türkiye’de kullanım oranları, nedenleri, kullanıcı özelliklerinin istatistiksel dağılımı, en çok kullanılan uygulamalar. Marka ve markalaşmayı oluşturan unsurlar, kişisel markalaşma teorileri, sosyal medyanın kurumsal ve kişisel markalaşmada kullanımı. Sosyal medya uygulamalarının teknik özellikleri ve doğru kullanımı. Sosyal medyada etkili görsel/yazılı ve sözlü içerik oluşturma. Kullanım amaçlarının, paylaşımların, takipçi geri bildirimlerinin düzenli ve bütünsel olarak değerlendirilmesi.
GİT554 –ETKİNLİK TASARIMI ve YÖNETİMİ (T:3 / U:0 / K:3) AKTS:6
Bu derste; etkinlik türleri, özellikleri, planlaması, yönetimi, pazarlanması fonksiyonları ele alınarak sistematik bir etkinlik planı ve uygulaması oluşturulmaktadır.
GİT555 –KAMUOYU ARAŞTIRMALARI (T:3 / U:0 / K:3) AKTS:6
Bu dersin amacı öğrencinin bilimsel yöntemlerle kamuoyu araştırmaları ve kavramlarının temel nitelikleri; yöntemleri ve kuramlarını öğrenmesini sağlamak, bilimsel süreç uygulama yetisini oluşturmak; böylece sosyal bilimler alanına özgü yöntem bilgilerine sahip olarak, kamuoyu araştırma uygulama yeterliliğini kazandırmaktır.
GİT556 –SİYASAL İLETİŞİM KAMPANYALARI (T:3 / U:0 / K:3) AKTS:6
Ders kapsamında, başlıca siyasal ideolojilerle birlikte siyasal iletişimin temel kavram ve teorilerinin genel değerlendirilmesi, medya, siyaset ve toplum arasındaki bağları irdelenecektir. Daha sonra siyasal iletişim kampanyalarının bileşenleri, siyasal iletişim kampanyalarında kullanılan stratejiler, taktikler ve bu kampanyalarda başarıyı etkileyen faktörler örnekler üzerinden incelenecektir.
GİT557 –SİYASAL İLETİŞİM ve DİJİTALLEŞME (T:3 / U:0 / K:3) AKTS:6
Bu derste, siyaset iletişimin diğer disiplinlerle olan ilişkisi çerçevesinde kavramsal ve tarihi konular güncel örneklerle birlikte açıklanacaktır. Kamuoyunun oluşumu, yönetim biçimleri, özne-iktidar ilişkisi, propaganda türleri, ikna dili, ikna teknikleri ve yöntemleri, tutum değiştirme taktikleri ve siyasal sistemler ile dijitalleşme (sayısallaşma; ses, görüntü, metin, medya gibi dosyaların düzenlenmesi, depolanması ve aktarımı) üzerine tartışmalar yapılacaktır. Derste, siyasal iletişim ve faaliyetleri, sosyal medya platformları, ana akım medya, siyasal aktörler, seçim dönemlerine yönelik siyasal iletişim ve faaliyetleri özellikle demokrasi ve iletişim açısından ele alınacak ve günümüz toplumunda ikna teknikleri ele alınarak, siyasal reklam, imaj ve algı yönetimi dijitalleşme süreci üzerinden tartışılacaktır.
GİT558 –FİLM DİLİ-1 (T:3 / U:0 / K:3) AKTS:6
Dil ve anlam ilişkileri kaynakçada verilen okumalardan hareketle değerlendirilerek bu konu ile ilgili kavramlar ve ayrımlar derste yapılan tartışmalar ile aydınlatılmaya çalışılacaktır.
GİT559 –FİLM DİLİ-2 (T:3 / U:0 / K:3) AKTS:6
Dil ve anlam ilişkileri kaynakçada verilen okumalardan hareketle değerlendirilerek bu konu ile ilgili kavramlar ve ayrımlar derste anlatım ve tartışmalarla aydınlatılmaya çalışılacak. Örneklem filmlerdeki dil ve anlam ilişkileri her ders için belirlenen gramer unsurları temel alınarak görsel-işitsel bir atölye biçimde çözümlenecek.
Program Yeterlikleri (Çıktıları)
PÇ-1 Bilişsel çalışmalar yapabilmek için gerekli bilimsel yöntem ve teknikleri, istatistik, ölçme değerlendirme yollarını bilir ve kullanır.
PÇ-2 Çalışma bulgularını bilimsel yöntem ve tekniklere dayanarak değerlendirir ve eleştirir.
PÇ-3 Genel olarak iletişim, sanat / kültürle ve özel olarak görsel iletişim alanları ile ilgili kavramları tanımlayabilir.
PÇ-4 Görsel iletişim konusunda kullanılan özel programlarla, teknik ve yöntemlerle ilgili bilgisi olur ve bunlarla yaratıcı tasarımlar yapabilir.
PÇ-5 Görsel olarak üretilen ürünleri eleştirel açıdan değerlendirebilir.
PÇ-6 Görsel olarak üretilen ürünlerle ilgili telif hakları gibi yasal konularda bilgi sahibidir, etik konulara saygılıdır.
PÇ-7 Görsel iletişim alanıyla ilgili disiplinlerarası etkileşim konusunda bilgi sahibidir ve teknolojik gelişmeleri ve buna bağlı olarak değişen teknolojileri araştırıp, içselleştirebilir.
PÇ-8 Görsel tasarımları ekip içinde ya da bireysel olarak gerçekleştirebilir / yaratıcı projeler yapabilir.
PÇ-9 Animasyon, fotoğraf, sinema gibi farklı disiplinleri özgün ürünlerde birleştirebilir, yaratıcı projeler yapabilir.
PÇ-10 Alanıyla ilgili yenilikleri takip eder, kullanır.
Dersler & Program Yeterlilik Matrisi
Ders Kodu Ders Adı P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10
GİT511 Görsel Algı ve İkna 4 4 5 4 5 4 4 5 5 5
GİT512 Reklam Tasarımı 5 5 5 4 4 5 4 5 5 5
GİT513 Dijital Medya Okuryazarlığı 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5
GİT514 Marka İletişimi ve Yaratıcılık 5 4 4 5 5 5 5 4 4 5
GİT515 Bütünleşik Pazarlama İletişimi 5 4 4 5 5 5 4 4 5 5
GİT516 Sinemada Kurgusal Analizler 5 5 4 4 3 4 4 4 5 5
GİT517 Kültürel Çalışmalar ve Medya 5 3 4 3 5 4 3 4 3 5
GİT518 Dijital Pazarlama 5 2 2 4 2 3 3 3 3 4
GİT519 Çağdaş Türk Sineması Araştırmaları 5 3 4 3 5 4 3 4 3 5
GİT520 Anlatı Kuramı 5 5 2 5 3 5 5 2 5 5
GİT521 Sanat Kuramları ve Sanat Eleştirisi 5 5 3 5 3 3 2 3 2 5
GİT522 Modern Sanat ve Yeni Tipografi 5 3 4 3 5 4 3 4 3 5
GİT523 Görsel Metinlerde Estetik 5 5 3 5 3 3 2 3 2 5
GİT524 Fotoğraf Sanatı ve Dijitalleşme 3 5 4 2 2 2 5 2 2 5
GİT525 Araştırma Yöntemleri 5 2 3 5 2 3 3 3 5 5
GİT541 Medyada İçerik Geliştirme 5 2 3 3 2 3 3 3 3 5
GİT542 Uyarlama Senaryo 5 3 5 2 2 2 2 3 4 5
GİT543 Animasyon Teknikleri 5 3 5 3 5 3 4 3 4 5
GİT544 Renk Kuramı 5 2 2 5 2 3 3 3 5 5
GİT545 Kimlik Tasarımı ve Uygulamalar 5 3 5 2 3 2 5 3 3 5
GİT546 Grafik Tasarımında İleri Uygulamalar 5 5 4 4 4 5 5 4 4 5
GİT547 Tasarım Stüdyosu 5 5 4 4 4 5 5 4 4 5
GİT548 Fikir ve Sanat Eseri Hukuku 5 4 3 1 1 1 3 4 3 1
GİT549 Görselleştirme ve Modelleme Teknikleri 5 5 4 4 4 5 5 4 4 5
GİT550 Görsel Metinlerde Stereotip Analizi 5 3 2 3 2 3 3 3 3 5
GİT551 Tüketim Kültürü ve Tüketici Davranışları 5 3 2 3 2 2 4 4 3 5
GİT552 Tasarım Tarihi ve Felsefesi 5 5 4 4 4 5 5 4 4 5
GİT553 Sosyal Medya Tasarımı ve Yönetimi 5 5 4 4 4 5 5 4 4 5
GİT554 Etkinlik Tasarımı ve Yönetimi 5 5 4 4 4 5 5 4 4 5
GİT555 Kamuoyu Araştırmaları 5 3 2 3 2 2 4 4 3 5
GİT556 Siyasal İletişim Kampanyaları 5 3 2 3 2 2 4 4 3 5
GİT557 Siyasal İletişim ve Dijitalleşme 5 3 2 3 2 2 4 4 3 5
GİT558 Fil Dili-1 5 5 4 4 4 5 5 4 4 5
GİT559 Film Dili-2 5 5 4 4 4 5 5 4 4 5

* İlişki düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir.

Program Yeterlilikleri & TYYÇ Matrisi
PÇ-1 PÇ-2 PÇ-3 PÇ-4 PÇ-5 PÇ-6 PÇ-7 PÇ-8 PÇ-9 PÇ-10
BİLGİ
(Kuramsal – Olgusal)
1
2
3
BECERİLER

(Bilişsel – Uygulamalı)

1
2
3
YETKİNLİKLER
(Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme)
1
2
YETKİNLİKLER
(Öğrenme Yetkinliği)
1
2
YETKİNLİKLER

(İletişim ve Sosyal)

1
2
3
4
YETKİNLİKLER

(Alana Özgü)

1
2
3